WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW

Zaawansowane narzędzie umożliwiające dotarcie do wszystkich aktualnych i archiwalnych przetargów, wyników przetargów, konkursów, zapytań ofertowych oraz ofert prywatnych i zleceń drobnych z całego kraju.

Wyszukiwarka przetargów – co to jest przetarg

Przetargi publiczne funkcjonują na polskim rynku od bardzo dawna. Już za czasów Drugiej Rzeczypospolitej istniały regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia zamówień publicznych. Mowa to między innymi o Ustawie z 1933 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego. Kolejne lata i postępujące zmiany polityczne wiązały się z nowymi przepisami. I tak w 1948 roku weszła w życie Ustawa o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych, która wprowadziła kuriozalną zasadę bezprzetargowych zamówień w ramach sektora uspołecznionego. Dyskryminacji sektora prywatnego nie udało się także w pełni wyeliminować w 1957 roku, gdy oficjalnie przyjęto Ustawę o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych. Ten stan rzeczy trwał aż do 1983 roku, gdy instytucje publiczne w ogóle straciły obowiązek stosowania ustawowo regulowanych procedur. Podwaliny pod współczesne ramy dała Ustawa o zamówienia publicznych z 10 czerwca 1994 roku. Od wtedy możemy oficjalnie mówić o wszczynaniu przetargów w Polsce.

Dziś podstawowym dokumentem regulującym rynek zamówień publicznych jest Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. To tam zdefiniowano najważniejsze pojęcia (umowa o podwykonawstwo, środki komunikacji elektronicznej, protokół postępowania, kryteria selekcji, dokumenty zamówienia i inne), opisano tryby prowadzenia przetargów oraz określono organy właściwe w sprawach zamówień. Jest więc to swoista biblia zamówień publicznych. Zgodnie z przytoczoną tam nomenklaturą, przetarg to proces dążący do podpisania umowy, której przedmiotem jest wykonanie określonych usług, dostarczenie towarów lub wykonanie prac budowlanych na rzecz instytucji publicznej. Wykonawcą wybranym w ramach takiego konkursu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki udziału w postepowaniu i złożyła najkorzystniejszą propozycję. Pomocna w aplikowaniu na nowe nabory może być wyszukiwarka przetargów.

Wyszukiwarka przetargów – dlaczego przetargi są tak ważne dla wykonawców?

Wyszukiwarka przetargów publicznych jest pełna nowych postepowań. To dobra informacja dla potencjalnych wykonawców, którzy dzięki zamieszczonym tam wpisom mogą stosunkowo łatwo znaleźć nowe zlecenia dla swojej firmy. Przystąpienie do zamówienia wiąże się z koniecznością zapoznania się z dokumentacją przetargową, wniesieniem wadium (jeśli jest wymagane) i przygotowaniem oferty. Jeśli ta okaże się sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i najkorzystniejsza (biorąc pod uwagę kryteria wyboru), nic nie stoi na przeszkodzie podpisaniu porozumienia. Jak wskazują sami zainteresowani, jest to zdecydowanie tańsza i efektywniejsza forma rozwoju przedsiębiorstwa niż marketing bezpośredni czy internetowy. Z tego względu na rynku zamówień publicznych pojawia się coraz więcej graczy. Czy to jednak oznacza, że nie ma już miejsce dla nowych podmiotów?

Nic bardziej mylnego. Spójrzmy na fakty zaczerpnięte bezpośrednio ze statystyk narzędzia z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka:

 • 70% przetargów w branży ochrony zdrowia kończy się złożeniem jednej lub dwóch ofert.
 • 30% postępowań z 2021 roku zakończyło się unieważnieniem z powodu braku wpływu jakiejkolwiek oferty.

Oczywiście są branże silnie konkurencyjne, ale jak pokazuje praktyka, zazwyczaj liczba bezpośrednich rywali w walce o podpisanie umowy nie przekracza 5-7 podmiotów. To zdecydowanie mniej niż w innych miejscach. Odpowiednie zaplanowanie strategii uczestnictwa w rynku oraz dostosowanie procedur i cen jest niemal równoznaczne z możliwością pozyskania nowych klientów. Kluczowa jest tu analiza danych historycznych i bieżących trendów, którą można przygotować w oparciu o funkcjonalności wyszukiwarki przetargów publicznych.

Wyszukiwarka przetargów - jakie zlecenia można znaleźć na rynku?

W programie do wyszukiwania przetargów możemy znaleźć roboty budowlane, usługi lub dostawy różnego rodzaju produktów, na które dana instytucja wykazuje w danym momencie zapotrzebowanie. Zakres przedmiotowy zamówień jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do najbardziej popularnych branż. Poniżej przedstawiamy przykładowe postępowania z podziałem na typ, które możemy znaleźć każdego miesiąca w wyszukiwarce przetargów publicznych.

Roboty budowlane:

 • Budowa ulicy.
 • Dostosowanie pomieszczeń łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Modernizacja linii elektroenergetycznej SN.
 • Remont elewacji budynku.
 • Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach.
 • Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w budynku.
 • Budowa punktu czerpania wody - podziemnego zbiornika do celów p.poż. wraz z utwardzeniem placu manewrowego.
 • Roboty budowlane polegające na malowaniu pomieszczeń, wymianie tablic bezpiecznikowych, głównego wyłącznika prądu oraz lamp oświetlenia wewnętrznego.

Usługi:

 • Nagranie ścieżki audio oraz video.
 • Audyt, stworzenie i wprowadzenie strategii SM.
 • Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci.
 • Dowóz dzieci szkolnych.
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zgodnych z ESOKJ zewnętrznych z języka angielskiego.
 • Usługi sukcesywne informatyczno-graficznego opracowania materiałów e-learningowych.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji prac remontowych w obiektach

Dostawa:

 • Dostawy produktów mleczarskich.
 • Dostawy warzyw świeżych i przetworzonych.
 • Dostawa tabletów.
 • Dostawa odczynników chemicznych.
 • Zmiotki z włosia końskiego.
 • Dostawa maszyny do produkcji makaronu.
 • Dostawa ambulansu sanitarnego.
 • Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Więcej ogłoszeń można znaleźć w programie do wyszukiwania przetargów oferent.com.pl. Serwis oferuje też dostęp do innego typu projektów. Możemy wśród nich wyróżnić:

 • Inwestycje – to nic innego jak przetargi planowane do realizacji w najbliższej przyszłości. Ich wnikliwa analiza umożliwia przygotowanie planu składania ofert.
 • Sprzedaże – w serwisie z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka dostępne są także informacje o aukcjach komorniczych na sprzedaże nieruchomości i ruchomości.
 • Zlecenia – to projekty realizowane przez firmy i osoby fizyczne, które nie są objęte zasadami zamówień publicznych. Najczęściej dotyczą małych robót budowlanych (malowania ścian, naprawy dachu, wykonania elewacji domu), usług (montaż paneli fotowoltaicznych, poszukiwanie gruntów, dzierżawa terenu) i dostaw (transport osób i mienia).
BIP przetargi wyszukiwarka – ręcznie czy przy pomocy gotowego narzędzia?

Przetargi publiczne są co do zasady jawne. Gwarantują to zapisy art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o prowadzonym postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne jest upubliczniana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dla pozostałych zamówień odpowiednim miejscem do zamieszczenia ogłoszenia jest Biuletyn Zamówień Publicznych. Wskazane obowiązki nie wykluczają możliwości publikacji dokumentacji także w innych miejscach, na przykład na platformach zakupowych. Istnieją także grupy podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania zapisów ustawy Pzp. Mowa tu o podmiotach subsydiowanych (przy projektach o wartości nieprzekraczającej progów unijnych). W tym wypadku zapewnienie jawności następują na ogół poprzez wykorzystanie własnej strony internetowej.

Czy istnieje darmowa wyszukiwarka przetargów? Odpowiedź jest jednoznacznie negatywna. Żaden bezpłatny wykaz nie zawiera kompletnego zestawu aktualnie prowadzonych postępowań. Stosunkowo łatwo można namierzyć projekty o wysokiej wartości. Tych jest jednak relatywnie mało. Wiele podmiotów z uwagi na typ prowadzonej działalności celuje raczej w niewielkie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130 tysięcy złotych. W tym wypadku dostęp do ogłoszeń można uzyskać na dwa sposoby: albo przeczesywać witryny internetowe i BIPy wybranych firm i jednostek publicznych, albo wykupić za niewielką opłatę dostęp do bazy oferent.com.pl. Ta druga opcja zwraca się bardzo szybko. Dzięki wyszukiwarce przetargów zaoszczędzimy czas, zyskamy pewność, że nie ominie nas żadne interesujące zlecenie, dostaniemy też pakiet usług dodatkowych, które umożliwią świadome uczestnictw w rynku.

Darmowa wyszukiwarka przetargów – jak jej używać?

Wyszukiwarka przetargów publicznych oferent.com.pl umożliwia wygodne filtrowanie aktualnych i historycznych postępowań. Wśród dostępnych opcji możemy znaleźć:

 • Fraza słowna – po wpisaniu wybranego przez nas słowa kluczowego lista ograniczy się do zamówień zawierających w tytule lub opisie dane parametry.
 • Numer ogłoszenia – jeśli dysponujemy numerem ogłoszenia, możemy je w łatwy sposób odnaleźć w programie do wyszukiwania przetargów.
 • Kategoria – na stronie dostępne są przetargi, inwestycje, sprzedaże oraz zlecenia. Wybierając konkretną opcję, ograniczamy wybór do danej kategorii.
 • Typ – w tym miejscu wybieramy czy interesuje nas usługa, robota budowlana czy dostawa.
 • Miasto, Organizator, Regiony – możemy też zawęzić pole poszukiwań do konkretnych lokalizacji.
 • Branże – wygodnym i często stosowanym filtrem w programie z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka jest podział branżowy i podbranżowy. Dzięki niemu łatwo wyselekcjonujemy interesujące nas zamówienia polegające na budowie mostów, wyposażeniu wnętrz, poligrafii lub innych.
 • Kod CPV - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Każdy przetarg ma przydzielony przez zamawiającego kod numeryczny, który składa się z 8 cyfr i przyporządkowuje dane zadanie pod konkretną branżę. Przykładowo kod 03111000-2 oznacza nasiona, zaś 37000000-8 instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne. Szczegółowy podział został wprowadzony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku i można go odnaleźć w pod tym adresem.
 • Data dodania – jest to atrakcyjne pole wyboru dla osób, które śledzą na bieżąco rynek zamówień publicznych dla swojej firmy. Dzięki zawężeniu dat wyświetlą nam się tylko te przetargi, które zostały wszczęte w interesujących nas terminach.
 • Data składania – to z kolei pozycja najczęściej wybierana przez podmioty przeglądające dostępne zadania nieregularnie. Gdy zyskują trochę czasu na analizę, mogą przefiltrować przetargi po terminie składania ofert. W ten sposób nawet nie czytając Specyfikacji Warunków Zamówienia czy ogłoszenia, uzyskują dostęp do interesujących ich informacji.
 • Wadium - wadium to dana suma pieniędzy składana w celu zabezpieczenia oferty. Nowe regulacje ustawowe określiły maksymalną wysokości wadium w zależności od wartości postępowania. I tak dla przetargów unijnych wynosi ono do 3%, zaś dla pozostałych do 1,5% wartości zamówienia. Można je wnosić w różnych formach, o czym szczegółowo informuje art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp. Wadium może być ograniczeniem dla wielu firm, które chciałyby jednocześnie wystartować w kilku postępowaniach. Z tego powodu warto dokładnie zbadać zasoby wyszukiwarki przetargów publicznych, która za nas odrzuci zlecenia wymagające wniesienia zabezpieczenia w kwocie przekraczającej nasze możliwości finansowe.
 • Pokaż ogłoszenia – w tym miejscu możemy wybrać postępowania aktualne lub archiwalne.
 • Źródło – dla zainteresowanych istnieje też szansa zawężenia pola wyboru względem źródła pochodzenia rekordu. Baza oferent.com.pl zbiera informacje nie tylko z BZP, ale także z prasy czy internetu.

Sprawne poruszanie się w programie do wyszukiwania przetargów daje szansę na codzienny dopływ pożądanych informacji. Jest to o tyle proste, że w panelu klienta można zapisać preferowane ustawienia filtrowania. W ten sposób wyświetlająca nam się lista zamówień będzie automatycznie dostosowana do naszych preferencji. Nie ma już zatem konieczności pobierania i zagłębiania się w dokumentację konkursową, co znacząco przyspiesza pracę i zabezpiecza interesy firmy.

Darmowa wyszukiwarka przetargów – inne możliwości

Informację o interesujących nas zleceniach możemy uzyskiwać też w inny sposób. Służy do tego opcja otrzymywania raportów. Na czym ona polega? W tym wypadku podobnie jak w wyszukiwarce przetargów ustawiamy opcje filtrowania. Na podstawie wybranych branż, źródeł, kategorii, lokalizacji czy typów otrzymujemy codzienne raporty o wybranej przez nas porze. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia aż pięciu adresów e-mail, na które spływają dane. Dzięki tej funkcji osoba odpowiedzialna za przygotowanie ofert nie musi nawet odwiedzać witryny internetowej serwisu ani innej platformy z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka. Wszystkie pożądane dane przychodzą do niej automatycznie.

Wyszukiwarka przetargów publicznych – zalety

Nie ma wątpliwości, że użytkowanie wyszukiwarki przetargów niesie za sobą wiele korzyści dla inwestora. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Oszczędność czasu – dzięki funkcjom filtrowania i raportowania nie trzeba zagłębiać się w dokumentacje przetargowe, by sporządzić listę sprofilowaną pod nasze oczekiwania.
 • Bezpieczeństwo – otrzymujemy kompletną listę aktualnie prowadzonych postępowań.
 • Wygoda – udostępniamy pełną dokumentację postępowania. Wystarczy jedno kliknięcie, by pobrać SWZ, dokumentacje techniczne czy załączniki.
 • Elastyczność – wyszukiwarka przetargów publicznych zawiera wiele opcji, które można dowolnie wykorzystywać.
 • Indywidualne podejście – każdy klient ma przypisanego osobistego doradcę, który jest w stanie odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości i pytania.
 • Wzrost sprzedaży – oszczędność czasu można spożytkować na przygotowanie dodatkowych ofert, które przekładają się na obrót i przychody firmy.

Darmowa wyszukiwarka przetargów – jak uzyskać dostęp

Platforma oferent.com.pl przez pierwsze 20 dni działa jak darmowa wyszukiwarka przetargów. W tym czasie każdy klient może zapoznać się ze wszystkimi użytecznościami. Po tym okresie ma możliwość podjęcia decyzji – czy rezygnuje bez żadnych konsekwencji, czy chce kontynuować współpracę w wybranym planie abonamentowym. W celu rozpoczęcia działania z narzędziem z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka zachęcamy do kontaktu w wygodnej dla Państwa formie: