WIZYTÓWKA FIRMY

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „...

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „...

ul. Zofii Holszańskiej 5 A, 26-618 Radom
branża: budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty sportowe, budownictwo - wodno-kanalizacyjne...

Opis firmy

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego PERFEKT sp.jawna oferuje:

- Budowę ulic, dróg, parkingów, chodników, placów o nawierzchni asfaltowej, z kostki brukowej, betonu, kruszyw, gruzu betonowego oraz boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej.

- Remonty ulic, i dróg masą bitumiczną, grysami i emulsją asfaltową, betonem, mieszanką optymalną z kruszyw kamiennych, szlaką, żużlem wielkopiecowym, profilowanie dróg gruntowych z zagęszczeniem.

- Roboty ziemne, rozbiórkowe, niwelacja, plantowanie, utwardzanie terenu materiałami własnymi i powierzonymi.

- Zimowe utrzymanie- odśnieżanie i posypywanie środkami chemicznymi (również solanką) ulic, dróg i parkingów. Wywóz śniegu.

- Projektowanie, nadzór techniczny, badania drogowe, wzmacnianie gruntów słabonośnych geosyntetykami, odwodnienia powierzchniowe i kolektory deszczowe, przepusty.

- Wynajem sprzętu drogowego.
ul. Zofii Holszańskiej 5 A
26-618 Radom