WIZYTÓWKA FIRMY

SAVONA PROJECT Sp. z o.o.

SAVONA PROJECT Sp. z o.o.

ul. Urszulańska 3, 33-100 Tarnów
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - obsługa, budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne...

Opis firmy

Tagi: ochrona środowiska, energia odnawialna, zagospodarowanie odpadami, biomasa, projekty budowlane, projekty wykonawcze, analizy środowiskowe, audyty energetyczneSAVONA PROJECT Sp. z o.o.  O firmie

  Profil i Misja

  Jesteśmy firmą konsultingową i inżynieryjną, działającą w obszarze ochrony środowiska, energii odnawialnej i poszanowania energii. Swoje działania koncentrujemy w szczególności na przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących:

  Instalacje zagospodarowania i odzysku energii z odpadów:

  - Zakłady termicznego przekształcania i odzysku energii z odpadów (Energy from Waste);
  - Zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortowanie, metanizacja, kompostowanie itd.);
  - Inne instalacje termicznego przekształcania odpadów, np.: zgazowanie, piroliza, procesy plazmowe.

  Instalacje przekształcania i zagospodarowania osadów ściekowych:

  - Instalacje stabilizacji osadów ściekowych z możliwością wykorzystania powstającego biogazu;
  - Zakłady termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych;
  - Instalacje suszenia komunalnych osadów ściekowych (suszarnie konwencjonalne, solarne i mieszane).

  Odnawialne źródła energii oraz skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (CHP):

  - Biogazownie komunalne, rolnicze i przemysłowe;
  - Instalacje kogeneracyjne (CHP) działające w oparciu o spalanie biomasy, w tym układy oparte na Organic Rankine Cycle (ORC);
  - Instalacje kogeneracyjne (CHP) działające w oparciu o gaz ziemny.

  Systemy gospodarowania odpadami w gminach i regionach (ZZO):

  - Odbieranie i transport;
  - Odzysk i unieszkodliwianie.

  Poszanowanie energii i efektywność energetyczna:

  - Ograniczenie energochłonności instalacji i urządzeń przemysłowych;
  - Optymalizacja energetyczna procesów przemysłowych;
  - Systemy monitoringu efektywności energetycznej;
  - Projekty inwestycyjne typu ESCO.

  Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, obejmującemu różne aspekty gospodarki komunalnej i przemysłowej (gospodarka odpadowa, energetyczna, wodno-ściekowa), oferujemy rozwiązania zintegrowane, łączące zagadnienia i systemy z wyżej wymienionych obszarów. Takie zintegrowane rozwiązania systemów infrastruktury pozwalają optymalizować projekty inwestycyjne.

  Jesteśmy partnerem dla inwestorów, dostawców urządzeń i technologii oraz funduszy finansujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, energii odnawialnej i poszanowania energii.

  Wizja rozwoju

  Dążymy, aby SAVONA PROJECT była rozpoznawalną i znaczącą firmą na polskim rynku ochrony środowiska i energii odnawialnej. Naszą działalność rozwijamy przede wszystkim w następujących obszarach:

  - Zagospodarowanie i odzysk odpadów (w tym odzysk energii i odzysk materiałowy);
  - Energia odnawialna, w szczególności z biomasy;
  - Rozproszone systemy skojarzonej produkcji energii elektrycznej, ciepła i/lub chłodu (CHP);
  - Poszanowanie energii i efektywność energetyczna.

  Naszym celem jest zrównoważony rozwój Firmy, pozwalający zbudować opartą na solidnych podstawach pozycję konkurencyjną.


  OFERTA

  Nasze kompetencje i doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi na wszystkich etapach przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie energii z odpadów, odzysku i zagospodarowania odpadów, poszanowania energii, energii odnawialnej oraz skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła. Szczegółowy zakres świadczonych usług może różnić się w poszczególnych przedsięwzięciach, w zależności od ich specyfiki i wielkości.

  - Przygotowanie Przedsięwzięć Inwestycyjnych
  - Projektowanie
  - Realizacja (Wdrożenie Przedsięwzięcia)
  - Eksploatacja Przedsięwzięcia


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Urszulańska 3
33-100 Tarnów