WIZYTÓWKA FIRMY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkani...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkani...

ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew
branża: budownictwo - ciepłownictwo, budownictwo - drogi chodniki place, budownictwo - obiekty wykończenia...

Opis firmy

Tagi: administowanie obiektami, eksploatacja zasobów komunalnych, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie czystości ulic, budowa chodników, utrzymanie zieleniZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o.  O firmie

  Charakterystyka produktów (usług) ZGKiM Sp. z o. o. w Kleczewie. Obecnie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Kleczewie prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

  - gospodarka mieszkaniowo – komunalna ZGKiM administruje obiekty mieszkaniowe na terenie miasta Kleczewa. W ramach tego zarządu Zakład nadzoruje i koordynuje bieżącą eksploatację zasobów komunalnych, ich stan sanitarny, wykorzystywanie budynków, lokali, urządzeń i terenów, sprawuje nadzór nad poziomem świadczeń dodatkowych dostarczanych lokatorom i użytkownikom przez inne jednostki oraz utrzymuje porządek i czystość na terenie administrowanych posesji.

  - oczyszczanie miasta – w zakresie usług oczyszczania miasta Zakład zajmuje się wywozem nieczystości stałych i płynnych oraz letnim i zimowym utrzymaniem czystości i przejezdności ulic i placów na terenie Kleczewa. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej świadczy usługi wywozu odpadów stałych od mieszkańców i instytucji zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach usług wywozu odpadów ZGKiM zapewnia własne kontenery i pojemniki do gromadzenia nieczystości.

  - drogownictwo (drogi miejskie i powiatowe) – usługi w ramach drogownictwa obejmują realizację zleceń z zakresu budowy chodników oraz gminnych i miejskich dróg dojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchni już istniejących (remonty, modernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne). Do zadań Zakładu należy również pionowe i poziome oznakowanie dróg i dekoracji miasta.

  - utrzymanie zieleni miejskiej – tereny obsługiwane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej to głównie nieużytki, a także trawniki, tereny parkowe i zieleń przyuliczna, na których prowadzone są prace pielęgnacyjne (koszenie, grabienie, odchwaszczanie, nawożenie, podlewanie, sadzenie, sianie, cięcie drzew i krzewów) oraz konserwacyjne. W okresie zimowym do obowiązków ZGKiM należy odśnieżanie infrastruktury znajdującej się na miejskich terenach zielonych, ciągi piesze.


  Zapraszamy do współpracy!!!

ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew