WIZYTÓWKA FIRMY

Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierz...

Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierz...

ul. Towarowa 20, 44-100 Gliwice
branża: budownictwo - wielobranżowe/specjalistyczne, gazownictwo, nieruchomości...

Opis firmy

Tagi: usługi komunalne, utrzymywanie dróg, gospodarka odpadami, recykling, obsługa oczyszczalni
Mustang Usługi Wielobranżowe Marek Pierzchała

Firma MUSTANG Usługi Wielobranżowe istnieje na rynku już ponad 20 lat i od początku swej działalności zajmuje się wywozem i utylizacją odpadów: komunalnych, budowlanych, przemysłowych powstających podczas procesów produkcyjnych i prac budowlano-remontowych.

Podsiadamy odpowiednie decyzje potwierdzające zgodność naszej działalności gospodarczej z odpowiednimi przepisami.
Zapewniamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w świadczeniu tego rodzaju usług.

Wszystkie zakłady produkcyjne i przemysłowe mogą liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie i współpracę przy wdrażaniu i realizacji zakładowego programu gospodarki odpadami.

Zalety współpracy:

- Kompleksowe doradztwo i obsługa.
- Doświadczenie na rynku.
- Elastyczny dobór sprzętu do potrzeb klienta.
- Terminowość realizacji powierzonych zadań.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta będzie dla Państwa atrakcyjna.

Usługi

Gospodarka usługami komunalnymi

Firma MUSTANG w ramach gospodarki odpadami komunalnymi oferujemy kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów stałych, wielkogabarytowych oraz gruzu. Odpady usuwane są zgodnie z umową, w sposób gwarantujący czystość i bezpieczeństwo naszych Klientów.

Odpady są odbierane, segregowane i poddawane recyklingowi z myślą o ochronie środowiska i bezpieczeństwie mieszkańców. Odpady bezużyteczne wywożone są do spalarni lub na składowiska odpadów.

Gospodarka odpadami przemysłowymi

W ramach gospodarki odpadami przemysłowymi oferujemy kompleksową usługę wywozu i zagospodarowania wszystkich odpadów poprodukcyjnych powstających na terenie zakładów produkcyjnych.

Posiadamy odpowiednie decyzje potwierdzające zgodność naszej działalności gospodarczej zezwalają nam na zbieranie oraz odzysk i unieszkodliwianie większości rodzajów odpadów. Zapewniamy odpowiednią wiedzę oraz doświadczeniu w świadczeniu tego rodzaju usług.

Wszystkie zakłady produkcyjne i przemysłowe mogą liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie i współpracę przy wdrażaniu i realizacji zakładowego programu gospodarki odpadami, opracowywanie wniosków na gospodarowanie odpadami.

Gospodarka odpadami - recykling

Istotnym elementem oferty firmy MUSTANG jest propozycja segregacji odpadów z wydzieleniem frakcji odpadów opakowaniowych. Selektywna zbiórka odpadów jest ważnym elementem respektowania prawa ochrony środowiska. Oferujemy systemy odbioru wyselekcjonowanych odpadów w podziale na poszczególne rodzaje odpadu lub charakterystykę ich stanu.

W ramach usługi odbioru i zagospodarowania odpadów opakowaniowych oferujemy:

- opracowywanie i doradztwo w tworzeniu systemów zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych u źródła ich powstawania (osiedli mieszkaniowych, centrów handlowych i zakładów produkcyjnych oraz odpady kwalifikowane np. szpitale);
- opróżnianie zestawów pojemników rozstawianych na terenach miejskich;
- odbiór odpadów opakowaniowych kontenerami

Letnie i zimowe utrzymywanie dróg i ulic

Dbanie o czystość i bezpieczeństwo na drogach to jeden z elementów kompleksowej oferty dla samorządów. Działalność w tym zakresie polega głównie na usługach letniego i zimowego utrzymania dróg i ulic.

Niezależnie od rodzaju zadania, warunków pogodowych i terenu działania firma MUSTANG świadczy usługi szybko i sprawnie.

Usuwanie dzikich wysypisk śmieci

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie jak i ustawa o odpadach, nakłada na właścicieli nieruchomości i zarządców terenu obowiązek dbania o środowisko, jednakże proceder związany z powstawaniem "dzikich wysypisk" trwa w najlepsze. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej mamy do czynienia z masowym importem śmieci, a tym samym ze wzrostem "dzikich wysypisk" wzdłuż zachodniej granicy naszego kraju.

Zagrożenia wywołane przez "dzikie wysypiska" śmieci to:

- zanieczyszczenia gleb oraz wód podziemnych,
- zanieczyszczenia wód pitnych,
- zagrożenia pożarowe,
- niszczenie środowiska naturalnego,
- epidemie.

Firma MUSTANG świadczy usługi w zakresie likwidacji i zabezpieczenia terenu "dzikich wysypisk" oraz doradztwa dotyczącego ich rekultywacji, jak również samego procesu przywracania terenu zdegradowanego do stanu bezpiecznego dla środowiska naturalnego.

Prace rozpoczynamy od usuwania zalegających odpadów, aż do całkowitej rekultywacji zdegradowanego terenu.

Obsługa oczyszczalni

Już od kilkunastu lat Nasza firma zajmuje się obsługą oczyszczalni ścieków na terenie województwa śląskiego. Współpracowaliśmy i aktualnie współpracujemy z największymi przedsiębiorstwami wodociągowymi w regionie.

Zajmujemy się odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów powstających w procesach oczyszczania ścieków, takich jak: komunalne osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników.

Zapraszamy do współpracy!
ul. Towarowa 20
44-100 Gliwice