WYSZUKIWARKA PRZETARGÓW

Zaawansowane narzędzie umożliwiające dotarcie do wszystkich aktualnych i archiwalnych przetargów, wyników przetargów, konkursów, zapytań ofertowych oraz ofert prywatnych i zleceń drobnych z całego kraju.

Strefa wiedzy


Rola wyszukiwarki przetargów w zdobywaniu zleceń publicznych

Zamówienia publiczne to ciekawa alternatywa dla firm poszukujących możliwości dywersyfikacji swojej działalności. Jeśli dopiero rozważasz obsługę podmiotów publicznych, dobrze trafiłeś. Z naszego tekstu dowiesz się, co to jest przetarg, jak zacząć startować w przetargach oraz gdzie ich szukać. W szczególności scharakteryzujemy rolę i dostępne funkcje wyszukiwarki zamówień publicznych, dzięki której uzyskasz dostęp do setek tysięcy nowych możliwości na podpisanie kontraktu.

Co to jest przetarg?

Słowo przetarg słyszał prawie każdy dorosły Polak, ale niewielu je rozumie. Może Ty też zastanawiasz się, co to znaczy przetarg? Żeby dobrze to wyjaśnić nie możemy powołać się na najważniejsze dokumenty prawne regulujące rynek zamówień publicznych, bo tam żadnej definicji nie wprowadzono. Pomocny okaże się za to Słownik Języka Polskiego PWN, który mówi, że przetarg to „konkurs ofert na wykonanie określonych robót i usług”1. Jest więc to proces dążący do podpisania umowy, której przedmiotem jest wykonanie określonych działań na rzecz instytucji publicznej. Wykonawcą wybranym w ramach takiego konkursu jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki udziału w postepowaniu i złożyła najkorzystniejszą propozycję. Pomocna w aplikowaniu na nowe nabory może być wyszukiwarka przetargów, którą szczegółowo opisujemy poniżej.

1 https://sjp.pwn.pl/slowniki/przetarg.html dostęp dnia 28.06.2023

Historia przetargów w Polsce

Patrząc na historię rynku zamówień publicznych w Polsce, można dojść do wniosku, że nie zawsze przetarg był tym, czym jest dzisiaj. Dobrze jest poznać ją choćby w ogólnym zarysie, gdyż dzięki temu lepiej zrozumiesz, jak wiele realnych możliwości czeka na Ciebie każdego dnia w wyszukiwarce przetargów.

Zaczęło się już za czasów Drugiej Rzeczypospolitej. To wtedy pojawiły się pierwsze regulacje prawne odnoszące się do zagadnienia zamówień publicznych. Mowa to między innymi o Ustawie z 1933 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego2. Kolejne lata i postępujące zmiany polityczne wiązały się z nowymi przepisami. I tak:

 • W 1948 roku weszła w życie Ustawa o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych3, która wprowadziła kuriozalną zasadę bezprzetargowych zamówień w ramach sektora uspołecznionego. Warto zwrócić uwagę, że ten dokument ma 3 strony, podczas gdy obecna ustawa Pzp 304.
 • W 1957 roku oficjalnie przyjęto Ustawę o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych4. Jednak i tu znalazło się masę zapisów dyskryminujących sektor prywatny. Dość powiedzieć, że w przypadku chęci powierzenia realizacji firmie nieuspołecznionej, zamawiający zobowiązany był do wszczęcia kontroli społecznej!
 • W 1983 roku doszło do szczytu absurdu. To właśnie wtedy instytucje publiczne straciły obowiązek stosowania ustawowo regulowanych procedur zamówień publicznych.
 • Podwaliny pod współczesne ramy dała Ustawa o zamówienia publicznych z 10 czerwca 1994 roku5. Od wtedy możemy oficjalnie mówić o wszczynaniu przetargów w Polsce.

Dziś podstawowym dokumentem regulującym rynek zamówień publicznych jest Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych6. To tam zdefiniowano najważniejsze pojęcia (umowa o podwykonawstwo, środki komunikacji elektronicznej, protokół postępowania, kryteria selekcji, dokumenty zamówienia i inne), opisano tryby prowadzenia przetargów oraz określono organy właściwe w sprawach zamówień. Jest więc to swoista biblia zamówień publicznych, która gwarantuje pełną jawność, konkurencyjność i rzetelność wyboru wykonawców.

Po co firmie przetargi?

Anna Buczkowska w swojej pracy pt. „Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań” trafnie zdiagnozowała cel nadrzędny prowadzenia działalności gospodarczej jako maksymalizację bogactwa właścicieli7. Podejmowanie konkretnych działań w firmie musi wiązać się z przepływem gotówki, czy to w perspektywie krótkookresowej (bezpośredni dochód), czy długookresowej (np. budowa marki, zwiększenie lojalności interesariuszy). W tym kontekście zamówienia publiczne muszą zatem zapewniać konkretne korzyści. Wiedząc już, co to znaczy przetarg, stosunkowo łatwo wyodrębnić następujące zalety podpisywania umów z jednostkami publicznymi. Należą do nich:

 • Możliwość dyktowania cen zawierających własne marże.
 • Niska konkurencja8.
 • Duża stabilność nowych zleceń dostępnych w wyszukiwarce przetargów publicznych.
 • Zdobywanie rynków.
 • Cenne referencje i uznanie społeczności lokalnej.
 • Możliwość korzystania z poleceń.
 • Brak barier wejścia.
 • Szeroki wachlarz projektów do wyboru.
 • Niskie koszty złożenia oferty (mogą być wręcz zerowe).
 • Poprawa wizerunku marki.

Przetargi wojskowe i inne można traktować jako formę dywersyfikacji działalności, ale jest też wiele spółek, które wyspecjalizowały się wyłącznie w obsłudze jednostek publicznych. To najlepiej pokazuje, że w tym miejscu można osiągnąć zadowalające zyski.

7 A. Buczkowska, Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, Szczecin 2012.

8 Z danych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2023, str. 59) wynika, że w I kwartale 2023 roku na zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych ale poniżej progów UE przeciętnie spływało 2,53 oferty. Jednocześnie średnio 1,58 z nich było odrzucanych.

Jakie zlecenia można znaleźć w wyszukiwarce przetargów?

W programie do wyszukiwania przetargów możesz znaleźć przetargi wojskowe, szkolne, gminne, szpitalne oraz inne. Dotyczą one robót budowlanych, usług lub dostawy różnego rodzaju produktów, na które dana instytucja wykazuje w danym momencie zapotrzebowanie. Zakres przedmiotowy zamówień jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do najbardziej popularnych branż. Poniżej przedstawiamy przykładowe postępowania z podziałem na typ, które możemy znaleźć każdego miesiąca w wyszukiwarce przetargów publicznych.

Roboty budowlane:

 • Budowa ulicy.
 • Dostosowanie pomieszczeń łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Modernizacja linii elektroenergetycznej SN.
 • Remont elewacji budynku.
 • Konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach.
 • Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji klimatyzacji w budynku.
 • Budowa punktu czerpania wody - podziemnego zbiornika do celów p.poż. wraz z utwardzeniem placu manewrowego.
 • Roboty budowlane polegające na malowaniu pomieszczeń, wymianie tablic bezpiecznikowych, głównego wyłącznika prądu oraz lamp oświetlenia wewnętrznego.

Usługi:

 • Nagranie ścieżki audio oraz video.
 • Audyt, stworzenie i wprowadzenie strategii SM.
 • Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci.
 • Dowóz dzieci szkolnych.
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminów zgodnych z ESOKJ zewnętrznych z języka angielskiego.
 • Usługi sukcesywne informatyczno-graficznego opracowania materiałów e-learningowych.
 • Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby realizacji prac remontowych w obiektach

Dostawa:

 • Dostawy produktów mleczarskich.
 • Dostawy warzyw świeżych i przetworzonych.
 • Dostawa tabletów.
 • Dostawa odczynników chemicznych.
 • Zmiotki z włosia końskiego.
 • Dostawa maszyny do produkcji makaronu.
 • Dostawa ambulansu sanitarnego.
 • Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Więcej ogłoszeń możesz znaleźć w programie do wyszukiwania przetargów oferent.com.pl. Serwis oferuje też dostęp do innego typu projektów. Możemy wśród nich wyróżnić:

 • Inwestycje – to nic innego jak przetargi planowane do realizacji w najbliższej przyszłości. Ich wnikliwa analiza umożliwia przygotowanie planu składania ofert.
 • Sprzedaże – w serwisie z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka dostępne są także informacje o aukcjach komorniczych na sprzedaże nieruchomości i ruchomości.
 • Zlecenia – to projekty realizowane przez firmy i osoby fizyczne, które nie są objęte zasadami zamówień publicznych. Najczęściej dotyczą małych robót budowlanych (malowania ścian, naprawy dachu, wykonania elewacji domu), usług (montaż paneli fotowoltaicznych, poszukiwanie gruntów, dzierżawa terenu) i dostaw (transport osób i mienia).

Ile zamówień znajdziemy w wyszukiwarce przetargów publicznych?

Na najlepszej stronie z przetargami znajdziemy komplet aktualnie prowadzonych postępowań publicznych. Ile ich jest? Urząd Zamówień Publicznych podaje, że w 2022 roku pojawiło się 167 806 ogłoszeń o zamówieniu w bazach BZP i TED9. To o ponad 30% więcej niż w poprzednich 12 miesiącach. Aby znaleźć większą liczbę ogłoszeń, trzeba by cofnąć się aż do 2014 roku. Przeciętnie zatem jednego dnia roboczego w wyszukiwarce przetargów pojawia się 671 nowych zamówień! Najwięcej potrzeb mają jednostki publiczne (46,15% udział), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (8,68%) oraz osoby prawne, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy Pzp (7,87%)10.

Warto też pamiętać, że w tej wartości nie są uwzględniane:

 • Zadania podmiotów subsydiowanych (firm z dotacjami).
 • Procedury podprogowe (a więc zlecenia o wartości poniżej 130 tysięcy złotych).

Realnie wykonawcy zaopatrzeni w zaawansowany program do wyszukiwania przetargów mają do dyspozycji około 330 tysięcy zamówień rocznie.

9 Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2022, str. 68.

10 Ibidem, str. 72.

Jak wyszukiwać przetargi?

Przetargi publiczne są co do zasady jawne. Gwarantują to zapisy art. 18 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja o prowadzonym postępowaniu o wartości przekraczającej progi unijne jest upubliczniana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dla pozostałych zamówień odpowiednim miejscem do zamieszczenia ogłoszenia jest Biuletyn Zamówień Publicznych. Wskazane obowiązki nie wykluczają możliwości publikacji dokumentacji także w innych miejscach, na przykład na platformach zakupowych. Istnieją także grupy podmiotów, które nie są zobligowane do stosowania zapisów ustawy Pzp. Mowa tu o podmiotach subsydiowanych (przy projektach o wartości nieprzekraczającej progów unijnych). W tym wypadku zapewnienie jawności następują na ogół poprzez wykorzystanie własnej strony internetowej. Biorąc to wszystko pod uwagę rodzi się pytanie o to, jak wyszukiwać przetargi?

Czy istnieje darmowa wyszukiwarka przetargów? Tak, chociaż jej funkcjonalności i zakres jest mocno okrojona. W BZP nie znajdziemy projektów o wartości powyżej progów unijnych i poniżej 130 tysięcy złotych. Nie ma tam także zamieszczonych potrzeb inwestycyjnych podmiotów sektorowych i subsydiowanych. Sama wyszukiwarka przetargów jest zaś mało intuicyjna, nie zawiera kluczowych filtrów i działa wyłącznie z poziomu przeglądarki internetowej.
Żaden bezpłatny wykaz nie zawiera kompletnego zestawu aktualnie prowadzonych postępowań. Przedsiębiorcom pozostają zatem dwie drogi: albo samodzielnie przeczesywać witryny internetowe i platformy zakupowe, albo wykupić za niewielką opłatę dostęp do bazy oferent.com.pl. Ta druga opcja zwraca się bardzo szybko. Dzięki wyszukiwarce przetargów zaoszczędzimy czas, zyskamy pewność, że nie ominie nas żadne interesujące zlecenie, dostaniemy też pakiet usług dodatkowych, które umożliwią świadome uczestnictw w rynku. Co istotne nowi użytkownicy otrzymują okres próbny, w którym serwis działa jako darmowa wyszukiwarka przetargów.

Jak zacząć startować w przetargach?

Zastanawiasz się jak zacząć startować w przetargach? Pierwszym krokiem jest zawsze odnalezienie interesującego zamówienia. Wyszukiwarka przetargów publicznych oferent.com.pl umożliwia wygodne filtrowanie aktualnych i historycznych postępowań. Wśród dostępnych opcji są:

 • Fraza słowna – po wpisaniu wybranego przez nas słowa kluczowego lista ograniczy się do zamówień zawierających w tytule lub opisie dane parametry. Przykładowo, jeśli interesują nas ogłoszenia dotyczące przetargów wojskowych, wystarczy wpisać „wojskowe”.
 • Numer ogłoszenia – jeśli dysponujemy numerem ogłoszenia, możemy je w łatwy sposób odnaleźć w programie do wyszukiwania przetargów.
 • Kategoria – na stronie dostępne są przetargi, inwestycje, sprzedaże oraz zlecenia. Wybierając konkretną opcję, ograniczamy wybór do danej kategorii.
 • Typ – w tym miejscu wybieramy czy interesuje nas usługa, robota budowlana czy dostawa.
 • Miasto, Organizator, Regiony – możemy też zawęzić pole poszukiwań do konkretnych lokalizacji.
 • Branże – wygodnym i często stosowanym filtrem w programie z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka jest podział branżowy i podbranżowy. Dzięki niemu łatwo wyselekcjonujemy interesujące nas zamówienia polegające na budowie mostów, wyposażeniu wnętrz, poligrafii lub innych.
 • Kod CPV - Wspólny Słownik Zamówień (CPV) to jednolity system klasyfikacji zamówień publicznych. Każdy przetarg ma przydzielony przez zamawiającego kod numeryczny, który składa się z 8 cyfr i przyporządkowuje dane zadanie pod konkretną branżę. Przykładowo kod 03111000-2 oznacza nasiona, zaś 37000000-8 instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne. Szczegółowy podział został wprowadzony Rozporządzeniem Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 roku11 i można go odnaleźć w pod tym adresem.
 • Data dodania – jest to atrakcyjne pole wyboru dla osób, które śledzą na bieżąco rynek zamówień publicznych dla swojej firmy. Dzięki zawężeniu dat w wyszukiwarce przetargów wyświetlą nam się tylko te procedury, które zostały wszczęte w interesujących nas terminach.
 • Data składania – to z kolei pozycja najczęściej wybierana przez podmioty przeglądające dostępne zadania nieregularnie. Gdy zyskują trochę czasu na analizę, mogą przefiltrować przetargi wojskowe i inne po terminie składania ofert. W ten sposób nawet nie czytając Specyfikacji Warunków Zamówienia czy ogłoszenia, uzyskują dostęp do interesujących ich informacji.
 • Wadium - wadium to dana suma pieniędzy składana w celu zabezpieczenia oferty12. Nowe regulacje ustawowe określiły maksymalną wysokości wadium w zależności od wartości postępowania. I tak dla przetargów unijnych wynosi ono do 3%, zaś dla pozostałych do 1,5% wartości zamówienia. Można je wnosić w różnych formach, o czym szczegółowo informuje art. 97 ust. 7 Ustawy Pzp. Wadium może być ograniczeniem dla wielu firm, które chciałyby jednocześnie wystartować w kilku postępowaniach. Z tego powodu warto dokładnie zbadać zasoby wyszukiwarki przetargów publicznych, która za nas odrzuci zlecenia wymagające wniesienia zabezpieczenia w kwocie przekraczającej nasze możliwości finansowe.
 • Pokaż ogłoszenia – w tym miejscu możemy wybrać postępowania aktualne lub archiwalne.
 • Źródło – dla zainteresowanych istnieje też szansa zawężenia pola wyboru względem źródła pochodzenia rekordu. Baza przetargów oferent.com.pl zbiera informacje nie tylko z BZP, ale także z prasy czy internetu.

Intuicyjny interfejs oraz szeroki wybór filtrów to efekt wieloletnich starań i dialogu z wykonawcami. Witryna została dostosowana do najwyższych standardów dostępności. Sprawne poruszanie się w programie do wyszukiwania przetargów daje szansę na codzienny dopływ pożądanych informacji. Jest to o tyle proste, że w panelu klienta można zapisać preferowane ustawienia filtrowania. W ten sposób wyświetlająca się lista zamówień będzie automatycznie dostosowana do naszych preferencji. Nie ma już zatem konieczności pobierania i zagłębiania się w dokumentację konkursową, co znacząco przyspiesza pracę i zabezpiecza interesy firmy. Właśnie tak powinna działać najlepsza strona z przetargami.

Rola raportów w wyszukiwarce przetargów

Ciekawą opcją dostępną w serwisie oferent.com.pl jest raportowanie. Na czym ono polega? Na przesyłaniu na wybrane skrzynki elektroniczne odpowiednio sprofilowanych dokumentów, zawierających wykaz zamówień. W tym wypadku, podobnie jak w wyszukiwarce przetargów, ustawiamy opcje filtrowania. Na podstawie wybranych branż, źródeł, kategorii, lokalizacji czy typów otrzymujemy codzienne raporty o wybranej przez nas porze. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia aż pięciu adresów e-mail, na które spływają dane. Dzięki tej funkcji osoba odpowiedzialna za przygotowanie ofert nie musi nawet odwiedzać witryny internetowej serwisu ani innej platformy z sekcji BIP przetargi wyszukiwarka. Wszystkie pożądane dane przychodzą do niej automatycznie. Co ważne, moduł raportowania dostępny jest także dla nowych użytkowników, czyli w formule darmowej wyszukiwarki przetargów.

Jakie są korzyści z użytkowania wyszukiwarki przetargów publicznych?

Nie ma wątpliwości, że użytkowanie wyszukiwarki przetargów niesie za sobą wiele korzyści dla inwestora. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Oszczędność czasu – dzięki funkcjom filtrowania i raportowania nie trzeba zagłębiać się w dokumentacje przetargowe, by sporządzić listę sprofilowaną pod nasze oczekiwania.
 • Bezpieczeństwo – otrzymujemy kompletną listę aktualnie prowadzonych postępowań.
 • Wygoda – udostępniamy pełną dokumentację postępowania. Wystarczy jedno kliknięcie, by pobrać SWZ, dokumentacje techniczne czy załączniki.
 • Elastyczność – wyszukiwarka przetargów publicznych zawiera wiele opcji, które można dowolnie wykorzystywać.
 • Indywidualne podejście – każdy klient ma przypisanego osobistego doradcę, który jest w stanie odpowiedzieć na ewentualne wątpliwości i pytania.
 • Wzrost sprzedaży – oszczędność czasu można spożytkować na przygotowanie dodatkowych ofert, które przekładają się na obrót i przychody firmy.

Jak uzyskać dostęp do darmowej wyszukiwarki przetargów?

Platforma oferent.com.pl przez pierwsze 20 dni działa jak darmowa wyszukiwarka przetargów. W tym czasie każdy klient może zapoznać się ze wszystkimi użytecznościami. Po tym okresie ma możliwość podjęcia decyzji – czy rezygnuje bez żadnych konsekwencji, czy chce kontynuować współpracę w wybranym planie abonamentowym. W celu rozpoczęcia działania z narzędziem zachęcamy do kontaktu w wygodnej formie:

Które zamówienia z wyszukiwarki przetargów wybrać?

Mając już dostęp do wyszukiwarki przetargów publicznych, warto obrać konkretną strategię uczestnictwa w rynku. Wykonawcy typowych działań remontowych, budowlanych oraz usługowych, mają do dyspozycji kilkadziesiąt nowych zamówień każdego dnia. Które z nich wybrać? Pomocne mogą okazać się wnioski zawarte w literaturze przedmiotu13. Ocena czynników branych pod uwagę przez wykonawców wskazuje na następującą drabinkę:

 • Rodzaj działań (ich trudność, wymagane technologie, parametry).
 • Opłacalność, czyli oczekiwany zysk.
 • Wymagane doświadczenie (czy jest to działanie typowe, czy wymaga zdobycia nowych kwalifikacji/specjalizacji?).
 • Warunki kontraktu (np. kwestie terminu płatności).
 • Potrzeba pracy (wolne moce przerobowe).
 • Wielkość przedsięwzięcia (potencjalne zaangażowanie kapitału).
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Reputacja inwestora.
 • Wcześniejsze doświadczenia z zamawiającym.
 • Lokalizacja inwestycji.
 • Możliwość zastosowania równoważnych i alternatywnych rozwiązań.
 • Czas trwania projektu.
 • Czas przeznaczony na składanie ofert.
 • Możliwość korzystanie z podwykonawców.
 • Koszt przygotowania oferty.
Dowodzi ona, że większość wykonawców bierze pod uwagę przede wszystkim kwestie finansowe i techniczne. Im jednak mniejsze przedsiębiorstwo, tym na znaczeniu zyskują właściwości organizacyjne i wizerunkowe. Właściwe dobranie czynników pod indywidualne potrzeby firmy to jeden z kluczy do sukcesu na rynku zamówień publicznych. Jest to też najlepsza odpowiedź na pytanie o to, jak zacząć startować w przetargach.

13 P. Garbaczewska, A. Leśniak, E. Plebankiewicz, „Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o uczestnictwie w przetargu”, Politehnika Krakowska, str. 51.