WIZYTÓWKA FIRMY

Pracownia Badań Społecznych i Marketingo...

Pracownia Badań Społecznych i Marketingo...

ul. Na Zapleczu 22b, 87-100 Toruń
branża: artykuły gospodarstwa domowego, reklama prasa media, środki czystości i higieny

Opis firmy

Tagi: badania społeczne, badania marketingowe, badania empiryczne, mystery shopping, badania ewaluacyjne
Pracownia Badań Społecznych i Marketingowych "SOMA" Monika Kwiecińska - ZdrenkaPracownia Badań Społecznych i Marketingowych Soma to pierwsze centrum badań opinii i rynku w Toruniu. Pracownia - chociaż powołana do życia w 2007 roku - opiera się jednak na wieloletnim doświadczeniu badawczym zespołu, który w niej pracuje. Są to doświadczenia gromadzone zarówno przy realizacji badań na potrzeby lokalnych i ponadlokalnych instytucji (zarówno publicznych jak i niepublicznych), przedsiębiorstw i organizacji oraz badania prowadzone przez członków zespołu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - miejscu, z którego wywodzi się zespół - badań naukowych i badań o charakterze wdrożeniowym (oferującym w rezultacie praktyczne rozwiązania palących problemów społecznych).

Badacze tworzący nasz zespół badawczy dysponują dużym doświadczeniem, wysokimi kompetencjami. Znajduje to wyraz w bogactwie oferty, z jakiej możecie Państwo korzystać - prowadzimy badania społeczne, badania marketingowe, metodami ilościowymi (jak np. kwestionariusze wywiadów, sondaże) jak i jakościowymi (wywiady pogłębione, grupowe, obserwacje), które mogą się wzajemnie uzupełniać

Nasza oferta kierowana jest zarówno do instytucji i organizacji lokalnych i regionalnych, ale także do tych z Państwa, którzy zainteresowani są badaniami poza naszym regionem. Dzięki elastycznie, zadaniowo, budowanemu zespołowi badawczemu, możemy wykonywać badania w dowolnym miejscu w Polsce i w dowolnej skali.

Zachęcamy także tych z Państwa, którzy zainteresowani badaniami marketingowymi, omijali dotąd Toruń. Nasze miasto ma szczególne cechy, które sprzyjają prowadzeniu u nas badań tego rodzaju. Toruń lokuje się na środku kontinuum rozwojowego, zarówno jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, jak i społeczny. Jest, w związku z tym, doskonałym miejscem, którego badanie pozwala na rozciąganie wniosków na krańce tego rozwojowego kontinuum, to znaczy na podstawie badań Torunia można przewidywać zachowania mieszkańców i bardziej i mniej rozwiniętych regionów.Oferta Pracowni Badań Społecznych i Marketingowych:Rodzaje badań

Realizujemy badania z użyciem szerokiej gamy metod i technik.

1.Badania empiryczne
a. Jakościowe badania empiryczne
Metody i techniki gromadzenia danych:
- Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)
- Wywiady grupowe (FGI)

Wszystkie typy FGI z użyciem technik projekcyjnych takich jak: personifikacja, animalizacja, collage, test niedokończonych zdań, bubble test, brand party game.

- Obserwacja
- Mystery shopping

b. Ilościowe badania empiryczne
Metody i techniki gromadzenia danych
- wywiad kwestionariuszowy
- ankieta prasowa
- ankieta audytoryjna
- sondaże ad hoc
Metody analizy:
- analizy proste (tabele częstości, podstawowe tabele krzyżowe)
- analizy tabel współzależności
- zaawansowane analizy statystyczne: analiza skupień; analiza czynnikowa; analiza regresji i inne
- analizy jakościowe (analiza treści, analiza sekwencyjna)

2."Desk research" – praca na danych zastanych (wtórnych), np. danych statystycznych,. dokumentach urzędowych, itp.

Obszary badań

Realizujemy takie badania jak:
- badania socjologiczne (badanie opinii, postaw, stylów życia, badania dla społeczności lokalnych, studia akceptacji społecznej dla inwestycji, itp.)
- badania psychologiczne (zachowania konsumenckie, oddziaływanie reklamy)
- badania statystyczne (zaawansowane analizy statystyczne, dobór prób)
- badania marketingowe (badania marki, produktu, reklamy)
- usługi audytorskie (badania jakości usług, obsługi klienta, badania pracowników i kadry menadżerskiej, badanie konkurencji)
- badania ewaluacyjne

Zapraszamy do współpracy!
ul. Na Zapleczu 22b
87-100 Toruń