Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Jednym z obowiązków zamawiającego realizującego polskie przetargi publiczne jest poinformowanie o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ta informacja jest cenna z punktu widzenia wykonawcy, bo zabezpiecza jego interesy. Dlaczego? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat instytucji kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty przetargi – kiedy zamawiający upublicznia informację o kwocie?

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na witrynie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W brzmieniu tego przepisu warto zwrócić uwagę na sformułowanie ‘najpóźniej przed otwarciem ofert’. Chodzi tu zatem o moment rzeczywistego zapoznania się z treściami nadesłanych propozycji, nie zaś o termin upływu składania ofert. Ma to istotne znaczenie, ponieważ pozwala zamawiającym na podanie do publicznej wiadomości rzeczonej kwoty w taki sposób, aby w żaden sposób nie wpływało to kształt listy rankingowej. To rozwiązanie ma też dodatkowy atut. W przypadku braku napływu ofert, zamawiający pozostawia tę informację w tajemnicy.

Oferty przetargi – czy można wcześniej ujawniać informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia?

Nie ma żadnych przeciwskazań, aby informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia została upubliczniona jeszcze w trakcie trwania procedury naboru ofert. Nie jest także błędem ujęcie jej w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oczywiście pod warunkiem, że podmiot udostępni ją także na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert. Takie prewencyjne działanie zwiększa szansę na otrzymanie skutecznej oferty.

Oferty przetargi – czemu ma służyć podawanie kwoty szacunkowej zamówienia?

Nadrzędnym celem przepisu ujętego w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp jest uniemożliwienie zamawiającemu nieuzasadnionego unieważnienia postępowania ze względu na brak środków finansowych na sfinansowanie zadania. Co do zasady jeśli kwota przeznaczona na sfinansowanie jest niższa niż wartość oferty najkorzystniejszej, zamawiający ma możliwość unieważnić ogłoszenie. Nie jest to działanie obligatoryjne, bowiem może się okazać, że w toku oceny ofert jest w stanie przeznaczyć na realizację kwotę wyższą od podanej przed otwarciem ofert. W tym wypadku podmiot realizujący polskie przetargi publiczne musi przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz wewnętrznych procedur. Zastanówmy się, co by się mogło stać, gdyby zamawiający nie był zobligowany do upublicznia podanej kwoty? Załóżmy, że w danym postępowaniu spływa 11 ofert. Ta najkorzystniejsza została złożona przez podmiot z drugiego końca Polski, którego wiarygodność z uwagi na niewielki staż na rynku, budzi wątpliwości zamawiającego. Wartość mieści się jednak w budżecie, stąd nie ma teoretycznych przeciwskazań do zawarcia umowy. Intencją ustawodawcy jest wspieranie rozwoju sektora MSP, dlatego w tym wypadku nie pozostawia zamawiającemu furtek. A te mogłyby się pojawić, gdy informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia nie była publikowana przed otwarciem. Zamawiający mógłby określić ją na zaniżonym poziomie i w ten sposób uzyskać podstawę do unieważnienia postępowania. Wszczęcie kolejnego mogłoby zakończyć się zupełnie innymi rozstrzygnięciami. Istotą art. 222 ust. 4 jest uniknięcie tego typu nieuczciwych praktyk i transparentne kształtowanie wyników przetargów z 2022 roku.

Wyniki przetargów z 2022 roku – czy unieważnienia z tytułu przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia są normą?

Badając wyniki przetargów z 2022 roku można dojść do wniosku, że co czwarte zamówienie jest unieważnione przez zamawiającego. Powodów tej decyzji jest sporo:

 • Brak ofert.
 • Odrzucenie wszystkich nadesłanych ofert.
 • Błędy w dokumentacji przetargowej.
 • Pojawiające się nowe kwestie i zdarzenia, których zamawiające nie przewidział na etapie tworzenia dokumentacji.

Najczęściej jednak unieważnienia są efektem przekroczenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Popularność tej sytuacji w 2022 roku wiąże się przede wszystkim z kondycją gospodarki. Rosnące ceny materiałów budowlanych, energii oraz koszty pracy sprawiają, że szacunki wykonywane kilka miesięcy wcześniej, nie odzwierciedlają obecnych realiów rynkowych. Jeśli zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, jedynym wyjściem jest unieważnienie.

Polskie przetargi publiczne – czy zatem warto startować w przetargach?

W tym wypadku odpowiedź jest jednoznacznie twierdząca. Przetargi publiczne były, są i będą. Stanowią pewne źródło zleceń dla firm realizujących usługi, dostawy i roboty budowlane. Wejście na rynek jest stosunkowo łatwe, konkurencja ograniczona, a zamawiający musi wypłacić wynagrodzenie w terminie.
Gdzie znaleźć ogłoszenia przetargowe? Najlepszym pomysłem jest skorzystanie z bazy przetargowej. Ujęto w niej wszystkie aktualnie prowadzone polskie przetargi publiczne, a ponadto zlecenia od podmiotów prywatnych, licytacje komornicze czy inwestycje planowane. Serwis oferuje darmowy okres próbny.

Kiedy dochodzi do zatrzymania wadium w przetargach

Zatrzymanie wadium w przetargach to jeden z powodów, przez który mniej doświadczeni przedsiębiorcy boją się wejść na rynek zamówień publicznych. Jak pokazuje doświadczenie, w praktyce do wykorzystania tego narzędzia dochodzi niezwykle rzadko. Czy jest się zatem czego bać? W tym artykule opiszemy, czym jest zabezpieczenie wadialne, w jakiej formie można je składać oraz kiedy dochodzi do jego utraty.

Przetarg 2022 – czym jest wadium?

Samo pojęcie zabezpieczenia wadialnego zostało zdefiniowane w Kodeksie cywilnym. Rozumiemy przez nie finansową ochronę interesów zamawiającego, która powinna być wniesiona przed przystąpieniem do złożenia oferty. Wadium w przetargach ma zniechęcić wykonawców do uchylania się od podpisania umowy, co może skutkować wydłużeniem okresu realizacji danego zadania. Warto w tym miejscu podkreślić, że wadium nie jest narzędziem obligatoryjnym. To zamawiający decyduje, czy chce z niego korzystać, czy też nie.

Przetarg 2022 – wysokość i forma wniesienia wadium

Zabezpieczenie wadialne nie może przyjmować dowolnej wysokości. Zamawiający jest zobligowany do przestrzegania zapisów ustawy prawo zamówień publicznych, w myśl której wysokość wymaganego zabezpieczenia może wynosić maksymalnie 3% szacunkowej wartości zamówienia dla projektów powyżej progów unijnych oraz 1,5% dla postępowań krajowych. Jeśli zatem interesujące nas zadanie z sekcji aktualne przetargi ma kosztować jednostkę publiczną lub subsydiowaną 500 000 złotych, to maksymalna wysokość wadium może wynieść 7 500 złotych. Wadium w przetargach można wnosić w kilku alternatywnych formach. Należą do nich:

 • pieniądz,
 • gwarancje bankowe,
 • gwarancje ubezpieczeniowe;
 • poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z treścią art. 45 ust. 6 ustawy Pzp nie ma przeciwskazań, aby zabezpieczenie było wnoszone w kilku wymienionych formach jednocześnie.

Przetarg 2022 – kiedy następuje zwrot wadium?

Zabezpieczenie wadialne jest instrumentem zwrotnym. Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium niezwłocznie, gdy wystąpi jedna z następujących okoliczności:

 • upłynął termin związania ofertą,
 • zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
 • unieważniono postępowanie przetargowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Wadium będzie zwracane także na wniosek wykonawcy, gdy:

 • wycofał on ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • jego oferta została odrzucona,
 • dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej,
 • unieważniono postępowanie, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Przez niezwłoczny zwrot wadium w przetargach należy rozumieć okres 7 dni od momentu zaistnienia danej przesłanki.

Przetarg 2022 – zatrzymanie wadium

Intencją wykonawcy składającego ofertę na aktualne przetargi jest zdobycie zlecenia, a tym samym określonych korzyści: zysku, znajomości, doświadczenia, referencji. Przegrana w postępowaniu jest rzeczą naturalną. Konkurencja może być duża i czasami należy złożyć kilka ofert, aby podpisać wymarzoną umowę. Co jednak, gdy wszystkie okażą się najkorzystniejsze? Decydując się na jednoczesną aplikację na wiele zamówień, które łącznie przekraczają nasze zdolności przerobowe, narażamy się na ryzyko zatrzymania i utraty wadium. Zresztą nie tylko wtedy. Do zatrzymania wadium dochodzi, gdy:

 • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 • wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1. - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
   - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
   - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zatrzymanie wadium w przetargu jest rzadkością i zawsze wiąże się z zaniedbaniem lub celowym działaniem wykonawcy. Dochodzi do niego głównie wtedy, gdy podmiot źle oszacował zamówienie lub wygrał jednocześnie więcej postępowań i z uwagi na ograniczone zasoby, musi odstąpić od podpisania mniej rentownych zadań.Aktualne przetargi – gdzie znaleźć informację o wysokości wadium?

Informacja o zabezpieczeniu wadialnym każdorazowo jest ujęta w dokumentacji przetargowej, a konkretnie w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Te z kolei najlepiej odszukać w bazie agregującej aktualne przetargi. Dlaczego? Odwiedzanie witryn internetowych zamawiających jest zadaniem czasochłonnym i zawodnym. Oferent.com.pl zawiera kompletny wykaz postępowań, które można wygodnie filtrować. Karta danego ogłoszenia przedstawia podstawowe informacje, w tym: terminy składania ofert, opis przedmiotu zamówienia, dane zamawiającego, a także wadium. Dzięki tej opcji łatwo i szybko dowiemy się, jaką kwotę należy przygotować, aby wystartować w danym postępowaniu.