Do kiedy wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ?

Każdy wykonawca chcący wystartować w zamówieniu z sekcji przetargi na szkolenia lub innej, ma prawo zadać pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. W wielu sytuacjach przedmiot postępowania opisany jest w taki sposób, że potencjalni oferenci zmuszeni są dopytać o szczegóły techniczne, aby racjonalnie i rzetelnie wycenić zamówienie. Do kiedy mogą wysłać odpowiedni wniosek, aby Zamawiający udzielił im odpowiedzi? Jak właściwie policzyć termin na zadawanie pytań do SWZ?

Czym jest SWZ?

W praktyce gospodarczej przyjęło się określać SIWZ jako podstawowy dokument przygotowany przez zamawiającego w celu dokonania czynności związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne. W nowej ustawie Pzp z dnia 11 września 2019 roku zmieniono nazwę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ). Tym samym od początku 2021 roku wszystkie dokumenty, w których zawarto takie dane jak: termin składania ofert, przedmiot zamówienia, kryteria wyboru ofert, wysokość wadium, podmiotowe środki dowodowe i inne, nazywamy SWZ. Każdy wykonawca chcący wziąć udział w zamówieniu może zwrócić się do zamawiającego z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentu. Pytanie może dotyczyć dowolnego elementu SWZ.