Czym jest prawo opcji w zamówieniach publicznych?

Jedną z nowości występujących w zamówieniach z sekcji przetargi publiczne Wrocław jest tak zwane prawo opcji. To szczególne rozwiązanie ujrzało światło dzienne już dość dawno, ale od początku 2021 roku stało się skonkretyzowane. Daje ono zamawiającym szansę do określenia zamówienia podstawowego oraz elementów dodatkowych. W tym artykule zaprezentujemy podstawowe informacje na temat prawa opcji. Rozważymy także różne rodzaje opcji, podamy przykłady ich stosowania oraz poinformujemy o skutkach błędnego określenia tego narzędzia.

ZUS przetargi – kiedy możemy skorzystać z prawa opcji

Nie każdy zamawiający i nie przy dowolnym postępowaniu może zastosować prawo opcji. A w każdym razie nie zawsze ma to sens. Trudno oczekiwać nadmiernego komplikowania procedur dla prostego zadania polegającego na jednorazowej usłudze cateringowej. Opcja przydaje się szczególnie w tych postępowaniach, gdzie mogą występować dodatkowe okoliczności, które skutkują koniecznością zmiany zakresu zamówienia. Szczegółowe regulacje w tym temacie zostały zapisane w artykule 441 ust. 1 nowej ustawy Pzp.
Jeśli zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie chciałby zastosować prawo opcji, musi wspomnieć o tym już w treści ogłoszenia o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia takich jak specyfikacja warunków zamówienia. Wszystkie zapisy sformułowane muszą być precyzyjne i jednoznaczne dla wykonawców. Każdy podmiot starający się o pozyskanie zlecenia z sekcji przetargi publiczne Wrocław musi mieć możliwość skategoryzowania danych zdarzeń i oszacowania konsekwencji ich wystąpienia na zaproponowaną cenę. W szczególności nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy omawiane dodatkowe elementy zlecenia wymagają podjęcia dalszych negocjacji. Jeśli do takiej sytuacji by doszło, prawdopodobnie niezbędne będzie sporządzenie aneksu do umowy. Z kolei jeśli zapisy mogłyby wprowadzić wykonawcę w błąd, ustawa przewiduje możliwość unieważnienia opcji.
Zgodnie z treścią artykułu 441 ust. 1 postanowienia obejmujące kwestie opcji muszą łącznie spełniać następujące warunki:

 • określać rodzaj i maksymalną wartość opcji dla zadania z sekcji przetargi dolnośląskie; 
 • określać okoliczności skorzystania z opcji; 
 • nie modyfikować ogólnego charakteru umowy.


Przetargi dolnośląskie – rodzaje opcji

Należy pamiętać, że skorzystanie z opcji jest zwykłą czynnością ujętą w zakresie wykonania porozumienia. Skorzystanie z niej nie stanowi podstawy do modyfikacji kontraktu ani publikacji ogłoszenia o zmianie umowy. Do jej uaktywnienia niezbędna jest klauzula, mówiąca o procedurze skorzystania z prawa opcji. Ta polega na złożeniu przez zamawiającego z sekcji ZUS przetargi lub innej oświadczenia woli wykonawcy.
Każdy zamawiający może skorzystać z kilku rodzajów opcji. Te podstawowe to opcje ilościowe, terminowe czy wartościowe. W pierwszej z nich podmiot ogłaszający postępowanie określa, jaka potencjalnie dodatkowa ilość może podlegać zamówieniu w przypadku uaktywnienia prawa opcji. Opcja wartościowa występuje wtedy, gdy wykonanie określonych czynności może skutkować koniecznością realizacji dodatkowych zadań. Wreszcie opcja terminowa polega na możliwości wydłużenia umowy pod wpływem określonych czynników. W każdym z przypadków niezbędnym jest ustalenie cen jednostkowych dla każdej z nich oraz maksymalnej wartości.

Przetargi publiczne Wrocław – przykłady prawa opcji

Aby nieco ułatwić poruszanie się w temacie prawa opcji w zamówieniach z sekcji ZUS przetargi lub innej, przedstawiamy poniższe przykłady. Zamawiający planuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej. Niestety nie jest w stanie określić już na etapie projektowania czy nie wystąpi konieczność dodatkowego montażu stacji podnoszącej ciśnienie wody. W tej sytuacji może on skorzystać z prawa opcji i podzielić zamówienie na część podstawową i dodatkową. Inny przykład odnosi się do dostaw. Zamawiający z sekcji przetargi dolnośląskie zamówił dostarczenie materiałów biurowych. W toku realizacji okazało się, że potrzeby zwiększyły się. W tej sytuacji ma on prawo skorzystać z opcji (jeśli ta byłą włączona w umowę) i domówić dodatkową ilość materiałów po ustalonej cenie.

ZUS przetargi – jak określić wartość zamówienia

W tradycyjnym postępowaniu określenie wartości zamówienia jest procedurą klarowną. Jak jednak dokonać tej czynności dla zadania, w którym ujęto prawo opcji? Czy wliczyć tylko wartość części podstawowej, czy uwzględnić także dodatki? W tym wypadku należy odwołać się do treści artykułu 32 ust. 2 Pzp. Mówi on, że ustalając wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę możliwie najszerszy zakres zadania z sekcji przetargi publiczne Wrocław. Oznacza to, że wartość opcji także wchodzi w zakres szacunkowej wartości zamówienia. To ułatwia poruszanie się na rynku zamówień publicznych i zamawiającym i wykonawcom.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.3

W trzeciej odsłonie artykułu dotyczącego kluczowych zmian w zawieraniu umów z rynku zamówień publicznych przyjrzymy się narzędziu klauzul waloryzacyjnych. To jedno z rozwiązań, które ma za zadanie chronić interes przedsiębiorców na dynamicznie zmieniającym się rynku, w tym dla zleceń z sekcji przetargi publiczne Katowice. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy są one obowiązkowe do zastosowania w każdej umowie, rozważymy co dokładnie zawiera taka klauzula oraz poddamy ocenie sytuację zawarcia porozumienia po upływie 180 dni od dnia wybrania oferty.

Przetargi podkarpackie – czy klauzule waloryzacyjne są obowiązkowe?

Kwestie waloryzacji w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub Poczta Polska przetargi została uregulowane w treści artykułu 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jego kształt został zmieniony ostatnią aktualizacją dokumentu normatywnego, co wiązało się z mało precyzyjnym i niejednoznacznym brzmieniem poprzednich zapisów. Obecnie wszelkie kontrakty podlegające przepisom zamówień publicznych zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy, muszą zawierać klauzulę waloryzacyjną. Przewiduje ona opcję zmiany wynagrodzenia w przypadku korekty ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Takie klauzule dotyczą zarówno zleceń budowlanych, jak i usług. Warto jednak pamiętać, że dla porozumień z sekcji przetargi publiczne Katowice zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy lub na dostawę, zamieszczenie klauzuli waloryzacyjnej nie jest obowiązkowe, a stanowi jedynie wyraz dobrej woli zamawiającego.

Przetargi publiczne Katowice – elementy obligatoryjne postanowień waloryzacyjnych

Wpisanie klauzul waloryzacyjnych nie może przybierać dowolnej formy. Zgodnie z ustawą Pzp do obligatoryjnych elementów postanowień należą:

 • poziom zmiany ceny materiałów lub wysokość poniesionych kosztów,
 • data zmiany wynagrodzenia,
 • metoda zmiany wynagrodzenia (np. w korespondencji ze wskaźnikami Głównego Urzędu Statystycznego),
 • relacja zmiany ceny na koszt wykonania zamówienia,
 • maksymalny pułap zmiany wynagrodzenia,
 • okres, w trakcie którego może dojść do kolejnych zmian wynagrodzenia.

Ustawa nie narzuca konkretnych wartości wspomnianych elementów. Muszą być one dostosowane do indywidualnego charakteru porozumienia z sekcji przetargi podkarpackie. Każdorazowo trzeba brać jednak pod uwagę zmieniające się przepisy prawa. I tak klauzule muszą ulec aktywacji między innymi w przypadku zmian:

 • stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
 • zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a także zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.


Poczta Polska – przetargi z umową zawartą po upływie 180 dni od dnia dokonania wyboru

Nieco inne wytyczne dotyczą sytuacji, gdy umowa o zamówienie publiczne została zawarta po upływie 180 dni od momentu dokonania wyboru. Choć taka sytuacja zdarza się rzadko, może wystąpić w przypadku dużych zleceń budowlanych. Jeśli zatem doszło do niej w zamówieniu z sekcji przetargi publiczne Katowice lub innej, koniecznym jest zawarcie w umowie  klauzuli waloryzacyjnej. Za początkowy dzień ustalenia terminu zmiany wynagrodzenia, uważa się tu moment otwarcia oferty, chyba że zamawiający określi wcześniejszy termin.

Przetargi publiczne Katowice – a co z podwykonawcami?

W wielu przypadkach wykonawca wygrywający zlecenie z sekcji Poczta Polska przetargi zgłasza do rzeczowego wykonania podwykonawcę. Jak w tej sytuacji prezentuje się kwestia waloryzacji? Jeśli faktycznie zaistniała taka okoliczność, a wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę na okres przekraczający 12 miesięcy, to jest on także zobligowany do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie wynikającym ze zmian rynkowych. Sytuacja dotyczy postępowań na roboty budowlane i usługi. Brak podjęcia takich kroków może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Podsumowanie

Jeśli zamierzają Państwo startować w zamówieniach z sekcji przetargi podkarpackie lub innych, niezwykle ważne jest zaznajomienie się z projektem umowy. W poprzednich artykułach analizowaliśmy między innymi kwestie klauzul abuzywnych, terminów czy momentów wystawienia faktur. Tym razem nacisk położony został na elementy waloryzacyjne. Są one obowiązkowe do uwzględnienia dla umów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy i polegają na wykonaniu robót budowlanych lub usług. Klauzule to zawierają szereg obligatoryjnych elementów takich jak poziom zmiany ceny materiałów lub data zmiany wynagrodzenia. Co ważne klauzule waloryzacyjne i wynikające z nich obowiązki przechodzą także na podwykonawców danego zamówienia. Brak zastosowania tej reguły może skutkować nałożeniem kary umownej przez zamawiającego.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.2

Przetargi Katowice - terminy umów

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych rozszerzyła zapisy dotyczące wdrażania mechanizmów kontraktowych. Ochrona interesu firm startujących w postępowaniach z sekcji zlecenia budowlane Katowice realizowana jest między innymi poprzez obowiązek określenia terminu zakończenia umowy. Jeszcze do niedawna normą było ustanowienie finalizacji porozumienia w formule konkretnej daty. Taką metodą wykorzystywali wszyscy zamawiający: urzędy gmin, starostwa powiatowe, zakłady energetyczne czy lasy państwowe. Przetargi realizowane w ten sposób niosły za sobą wysokie ryzyko niedotrzymania terminu przez wykonawców. Gdy procedura wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia porozumienia przedłużała się, automatycznie skróceniu ulegał czas na dokonanie określonych czynności. Aby uniknąć sporów prawnych ustawodawca wprowadził zasadę określenia terminu umowy poprzez podanie liczby dni, tygodni lub lat.

Przetargi Katowice - czy są odstępstwa od tej reguły?

Na rynku zamówień publicznych mamy do czynienia z setkami różnorodnych potrzeb i zdarzeń. Stąd ustanowienie jednych reguł dla wszystkich typów umów jest praktycznie niemożliwe. Przykładowo dostarczenie sprzętu multimedialnego na szkolenie musi odbyć się w konkretnych godzinach danego dnia. Tego typu rozwiązania traktowane są jako uzasadnione obiektywną przyczyną odstępstwa od przywołanych wcześniej przepisów. W tym wypadku można w Specyfikacji Warunków Zamówienia i wzorze umowy posłużyć się określoną datą. Innymi przykładami tego typu zdarzeń są:

 • wejście w życie nowych reguł dla danego rynku (np. zmiana systemu rozliczania prosumentów może być podstawą do skonkretyzowania daty wykonania umów z sekcji fotowoltaika zlecenia budowlane Katowice).
 • Upływ terminu środków pochodzących z dofinansowania z funduszy europejskich lub krajowych.

Lasy państwowe przetargi – terminy wypłaty wynagrodzenia

Również terminy zapłaty wynagrodzenia za wykonaną usługę, dostawę lub robotę budowlaną muszą być precyzyjnie określone we wzorze umowy. Wykonawca startujący w postępowaniu z sekcji przetargi Katowice musi mieć możliwość dokładnego określenie momentu uruchomienia wypłaty. Od tego zależy przecież płynność firmy i szansa na realizację większej ilości zadań. Prawidłowo sformułowana umowa musi zatem klarownie wskazywać mechanizmy i harmonogram ewentualnych płatności częściowych, zaliczek oraz moment uprawniający do wystawienia faktury końcowej. Niezbędne jest także określenie terminu jej ostatecznej zapłaty (zazwyczaj jest to 7, 14 lub 30 dni od jej prawidłowego wystawienia i dostarczenia zamawiającemu). Każde naruszenie tych przepisów może stać się powodem zgłoszenia do KIO i nałożenia obowiązku zmiany zapisów umownych.

Zlecenia budowlane Katowice – wysokość kar umownych

Kara umowna na rynku zamówień publicznych spełnia wiele funkcji, w tym: odszkodowawczą, motywacyjną oraz represyjną. Z jednej strony stanowi ryczałt odszkodowania, co ułatwia zamawiającym dochodzenie naprawienia szkody. Z drugiej kara może motywować nierzetelnego wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania. Jeszcze inna pobudka zastosowania tego narzędzia wynika z chęci dania przestrogi na przyszłość. Niezależnie jednak od tych refleksji, nadrzędną funkcją kary umownej jest i powinna być misja odszkodowawcza. Konstrukcja kary umownej powinna być dobrana indywidualnie do umowy.
Jeszcze przed wdrożeniem zapisów nowej ustawy Pzp rozważano ustanowienie tak zwanego limitu odpowiedzialności wykonawcy z tytułu kar umownych. Ta nowa regulacja miała określać górny pułap stosowania kar na poziomie 20% wartości netto umowy z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ostatecznie ustawodawca zrezygnował z tak sztywno przyjętych reguł. Obecnie funkcjonuje ograniczenie dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, której nie należy jednak utożsamiać z limitem odpowiedzialności. W umowie może się bowiem znaleźć odmienne postanowienie, zwiększające wysokość ewentualnego odszkodowania. Dochodzenie tych należności na drodze sądowej jest jednak trudniejsze, co niejako chroni wykonawców przed nieuczciwymi praktykami zamawiających. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jako nową regułę rynku zamówień publicznych należy zatem ocenić pozytywnie. Dzięki niej podmioty startujące do zlecenia z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice mogą odpowiednio wycenić ryzyko podpisania umowy.

Podsumowanie

Istotnym elementem każdej umowy o zamówienie publiczne jest określenie terminu wykonania zadania z sekcji zlecenia budowlane Katowice lub innej. Ustawodawca w nowych regulacjach przewidział obowiązek stosowania wartości podawanych w dniach, tygodniach lub latach, co ma chronić wykonawców przed przedłużającymi się procedurami wyłonienia zwycięzcy przetargu. Wyjątki od tej reguły muszą być zawsze precyzyjnie uzasadnione. Również termin wypłaty wynagrodzenia znalazł się pod bacznym okiem ustawodawcy. Dzięki nowym przepisom każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne ma możliwość łatwego określenia momentu wystawienia faktur częściowych czy końcowych. Pozytywnie należy także ocenić zmianę dotyczącą kar umownych. Od początku 2021 roku stosowany jest tak zwany limit łącznej maksymalnej wysokości kar umownych. Daje to szansę na odpowiednią wycenę ryzyka dla wykonawców z sekcji lasy państwowe przetargi lub przetargi Katowice.

Kluczowe kwestie zawierania umów o realizację zadania publicznego cz.1

Umowy o zamówienia publiczne zazwyczaj stanowią załącznik do ogłoszenia przetargowego. Ich treść jest w zasadzie narzucona przez zamawiającego. Każdy wykonawca ma jednak możliwość sugerowania pewnych zmian w ramach wstępnych konsultacji rynkowych lub zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ostatecznie jednak decyzja o uznaniu, bądź nieuznaniu danego wniosku leży po stronie organizatora postępowania. Składając ofertę wykonawca jest zobowiązany zaakceptować umowę w takim kształcie, w jakim jest ona ostatecznie upubliczniona pod ogłoszeniem z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. W tym artykule przyjrzymy się podstawowym danym dotyczącym określenia kształtu umów w nowej ustawie Pzp. Rozważymy jaki może być czas trwania umowy, w jakiej formie należy ją zawrzeć, wyjaśnimy także czym są klauzule abuzywne.

Przetargi Energa - Forma zawartej umowy

Artykuł 432 ustawy reguluje, że do zachowania ważności zapisów umowy niezbędne jest jej zawarcie w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy wymagają formy szczególnej. Do katalogu praktyk niedozwolonych zaliczyć należy zatem przekazywanie sobie skanów zawartej umowy. Tak parafowana umowa nie może zostać uznana za obowiązującą. A jak to wygląda w przypadku umów w postaci elektronicznej i opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Tu przepisy Kodeksu Cywilnego, a konkretnie artykułu 78 stanowią o równoważności takiej formy w stosunku do metody pisemnej. Tym samym umowy w ramach sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG podpisane elektronicznie należy uznać za prawidłowe. Jest to szczególnie ważne w dobie dynamicznie rozprzestrzeniającego się wirusa COVID-19. Elektroniczne zawarcie umowy to także wyraz troski o środowisko (uniknięty ślad węglowy z podróży).

Przetargi PGNIG – czas trwania umowy

Zamawiający są zobligowani do przestrzegania określonych przepisów regulujących czas trwania umowy. Ustawodawca wymaga, aby porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony. Wyjątkami od tej sytuacji są porozumienia, których przedmiotem są dostawy:

 • wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnych lub odprowadzania,
 • gazu z sieci gazowej,
 • ciepła z sieci ciepłowniczej,
 • energii elektrycznej lub gazu ziemnego z sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej,
 • licencji na oprogramowanie.

Na czas nieoznaczony mogą być więc zawierane niektóre umowy z sekcji przetargi Energa i przetargi PGNIG. Oddzielne obostrzenia mają umowy, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się lub ciągłe. W tym wypadku porozumienie powinno być zawarte na okres maksymalnie 4 lat. Odstępstwem jest sytuacja, gdy dłuższa umowa może przyczynić się do oszczędności kosztów.

Przetargi Warszawa – klauzule niedozwolone

Nowe rozwiązania ustawowe wprowadziły w życie katalog postanowień niedozwolonych do stosowania w umowach na zamówienia z sekcji przetargi Warszawa, tak zwane klauzule abuzywne. Mają one za zadanie chronić interes wykonawców, którzy dysponują ograniczonym polem negocjacji kształtu porozumienia. I tak zgodnie z artykułem 433 ustawy zakazuje się stosowania w umowach zapisów przewidujących:

 • odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia;
 • naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;
 • odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;
 • możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.


Przetargi Warszawa - a co jeśli zamawiający stosuje w umowie niedozwolone zapisy?

Mechanizm działania klauzul abuzywnych jest ochroną dla wykonawców. W przypadku wystąpienia naruszenia tych przepisów, każdy podmiot zainteresowany daną umową może złożyć odwołanie do KIO już na etapie publikacji postępowania zamówienia publicznego. W przypadku zgody z takim stanowiskiem, KIO skutecznie wymusza na zamawiającym dokonanie korekty. Sama procedura składania wniosku do Krajowej Izby Odwoławczej została wyjaśniona w tym artykule.

Podsumowanie

Umowa o realizację zamówienia publicznego stanowi jeden z kluczowych załączników do ogłoszenia danego postępowania. Zawiera ona wszystkie istotne postanowienia realizacji zadania z sekcji przetargi Energa lub przetargi PGNIG. Jej kształt określa każdorazowo zamawiający, przez co wielokrotnie przybierają one charakter umów adhezyjnych. Innymi słowy wykonawcy nie mają tu dużego pola do negocjacji i mogą przystąpić do zamówienia tylko na zasadzie „take it or leave it”. Wraz z wprowadzeniem nowej ustawy Pzp to podejście uległo zmianie. Dzisiaj każdy zamawiający musi uważać na stosowanie tak zwanych klauzul abuzywnych. Dodanie do umowy jednej z czterech przesłanek zakazanych może skończyć się odwołaniem do KIO i koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. W ten sposób chroniony jest interes wykonawców z sekcji przetargi Warszawa.

Unieważnienie umowy przetargowej od 2021 roku

Wraz z początkiem 2021 roku i wejściem w życie przepisów nowej ustawy pzp zmieniły się możliwości dotyczące unieważnienia umowy zawartej w ramach zamówień publicznych. Teraz każdy wykonawca ma szansę stać na straży przestrzegania przepisów w dowolnym zadaniu, na przykład z sekcji przetargi budowlane Białystok. W tym artykule poruszymy ważne kwestie dotyczące samego unieważnienia umowy, jego zalet dla konkurencji oraz procedury dochodzenia praw.

Unieważnienie umowy przetargowej – kiedy może do niej dojść?

Unieważnienie umowy z sekcji przetargi podlaskie lub innej jest sytuacją stosunkowo rzadko spotykaną. Zdarza się jednak, że zamawiający nie przestrzegając podstawowych zasad zamówień publicznych, sam prosi się o problemy. Podstaw do wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie umowy może być co najmniej kilka. Dwie główne grupy związane z naruszeniami dyscypliny zamówień publicznych prezentują się następująco:

 • zamawiający zawarł umowę nie publikując ogłoszenia wszczynającego postępowanie,
 • zamawiający zawarł umowę zanim upłynął termin na wniesienie odwołania do KIO - odpowiednio wcześniej niż 5 lub 10 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

Termin na wniesienie wniosku o unieważnienie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok wynosi w tym wypadku cztery lata od chwili zawarcia danej umowy. Krótszy okres obowiązuje, gdy na ostateczny wynik przetargu miało wpływ działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami (czyli na przykład sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia). W tej sytuacji wynosi on tylko miesiąc od chwili uzyskania wiedzy o przyczynach unieważniania, ale nie dłużej niż rok od zawarcia umowy.

Ogłoszenia przetargowe - komu przysługuje prawo do wystąpienia o unieważnienie umowy?

Jeszcze do niedawna wyłącznie Prezes Urzędu Zamówień Publicznych mógł wystąpić do sądu o unieważnienie umowy. Dokonywał tego po analizie wniosków nadesłanych przez wykonawców. Takie aplikacje musiały zawierać nie tylko pismo z uzasadnieniem, ale także konkretne środki dowodowe. Nowelizacja z 2021 roku zezwoliła wykonawcom na skrócenie całej procedury. Dzisiaj oni sami mogą wystąpić do sądu z pominięciem instytucji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedynym wymogiem jaki musi spełnić wykonawca jest posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia. Jeśli więc rozważamy zadanie z sekcji przetargi podlaskie polegające na budowie drogi gminnej, wystąpić o unieważnienie umowy nie może fryzjer z Blachowni, gdyż nie ma on żadnego interesu w zmianie tego porozumienia. Uprawnionym będzie jednak firma budowlana, która startowała w tym postępowaniu. Co istotne, uprawnienie do złożenia wniosku obejmuje zarówno zawarcie umowy podlegającej PZP jak i jej zmianę.

Przetargi budowlane Białystok – po co występować o unieważnienie umowy?

Proces unieważnienia umowy z sekcji przetargi podlaskie nie jest ani prosty, ani szybki. Co więcej, nie zawsze przynosi wymierne korzyści w postaci możliwości zawarcia nowego porozumienia na pełen zakres prac. Skoro zatem nie zapewnienie lukratywnego zlecenia, to co może być motywacją do podjęcia odpowiednich działań związanych z unieważnieniem umowy?

Pierwsza z pobudek nie generuje bezpośredniego zysku dla firmy. Chodzi tu przede wszystkim o pozbawienie konkurencji szans na zdobycie wartościowych referencji. Poszerzenie doświadczenia firmy może w przyszłości przyczynić się do zdobycia nowych zleceń. Ogłoszenia przetargowe praktycznie zawsze zawierają jakieś warunki brzegowe, których spełnienie umożliwia startowanie w przetargu. Jeśli mamy wiedzę, że dana umowa została zawarta z wadą, wniesienie o unieważnienie porozumienia może być przepustką do ograniczenia liczby konkurentów w przyszłości.

Innym czynnikiem determinującym chęć starania się o unieważnienie umowy jest możliwość przejęcia części zlecenia. Zdarzają się na rynku umowy cykliczne, trwające więcej niż jeden rok. Przykładem mogą być zamówienia z sekcji przetargi budowlane Białystok czy dowóz uczniów do szkoły. Przerwanie porozumienia z Zamawiającym po pierwszym czy drugim roku realizacji, może przyczynić się do dokończenia zamówienia przez wykonawcę składającego wniosek o unieważnienie. Warunek jest jeden – nasza oferta musi być uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu.

I wreszcie trzeci przypadek. Jak wiemy wszelkie ogłoszenia przetargowe podlegają określonym przepisom ustawy Pzp. Każdorazowe działanie wbrew wytycznym może zakończyć się nie tylko unieważnieniem umowy, ale także nałożenie kary finansowej na zamawiającego. Wyobraźmy sobie sytuację, że w ramach zamówienia z sekcji przetargi podlaskie zamawiający zawarł wadliwą umowę z wykonawcą. Inny podmiot startujący w postępowaniu wniósł wniosek o unieważnienie porozumienia, który został rozpatrzony pozytywnie. Jeśli ten sam podmiot udowodni, że na tej operacji ucierpiały jego interesy, może starać się o odszkodowanie od zamawiającego. To stanowi potencjalny zysk dla firmy. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie takiej procedury może być i czasochłonne i kosztowne, zatem warto ją wszczynać tylko w przypadku pewności swoich racji.

Skąd wziąć odpis KRS i CEIDG do przetargu?

Jeśli chcesz po raz pierwszy wystartować w postępowaniu z sekcji przetargi budowlane Gdańsk lub dowolnej innej, na pewno będziesz miał szereg pytań i wątpliwości. To naturalne. Prawo zamówień publicznych rządzi się swoimi prawami i poznanie wszystkich reguł wymaga czasu. Jednym z podstawowych dokumentów składanych do oferty przetargowej jest odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej. Skąd go zdobyć? Ile czasu jest ważny? Czy zawsze musimy go składać? Na te i inne pytania, postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Dodaj zlecenie dla firmy – jak pozyskać odpis z CEIDG?

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej to nic innego jak elektroniczny rejestr przedsiębiorców, działających na terytorium Polski. Kluczowe jest tu słowo elektroniczny. Odpis na potrzeby zamówienia z sekcji dowóz uczniów do szkół czy przetargi budowlane Gdańsk można zdobyć zdalnie poprzez serwis prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Po wejściu na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ możemy w wygodny sposób pobrać interesujący nas dokument. W tym celu należy odszukać naszą firmę po jednym z dostępnych kryteriów wyszukiwania:

 • NIP,
 • Regon,
 • KRS,
 • nazwa,
 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • miejscowość.

Po zatwierdzeniu operacji otrzymujemy interesujące nas wyniki. Wybierając nasz biznes możemy bezpiecznie pobrać PDF lub wydrukować odpis.

Dodaj zlecenie dla firmy – skąd wziąć odpis KRS

Od 2001 roku działa w Polsce Krajowy Rejestr Sądowy. Daje on możliwość uzyskania informacji o każdym podmiocie podlegającemu obowiązkowi wpisu do tego rejestru. Dane generowane są w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia. Można je uzyskać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub poprzez serwis internetowy dostępny na stronie ekrs.ms.gov.pl. Procedura uzyskiwania dokumentu niezbędnego dla zamówień z sekcji zagospodarowanie odpadów komunalnych czy przetargi budowlane Gdańsk jest stosunkowo prosta i szybka do zastosowania.

Przedstawia ją poniższy schemat działania:

 • w pierwszym kroku zaznaczamy właściwy dla naszej działalności rejestr (prawdopodobnie będzie to opcja przedsiębiorcy),
 • wpisujemy wartość do wybranego kryterium wyszukiwania (zazwyczaj używa się do tego celu numerów KRS, Regon lub NIP),
 • potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem i wybieramy opcję szukaj,
 • na liście rekordów wybieramy ten odnoszący się do interesującego nas podmiotu,
 • zapisujemy lub drukujemy dokument.


Wyszukiwarka przetargów 2022 – kiedy odpis z działalności gospodarczej jest wymagany

Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 podpowiedziała nam, które postępowanie jest dla nas atrakcyjne, kolejnym krokiem jest zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Podstawowym elementem każdego ogłoszenia jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. To tam ujęto wszystkie obowiązki dowodowe ciążące na wykonawcy. Odpis z KRS lub CEIDG co do zasady składa tylko ten oferent, którego propozycję uznano za najkorzystniejszą. Nie zawsze jednak zachodzi taka konieczność. Wielu zamawiających podkreśla, że jeśli taki dokument mogą pozyskać z ogólnodostępnej bazy, nie trzeba go składać w ramach zamówienia publicznego. Oddzielną kwestię stanowią postępowania nie objęte wymogami ustawy pzp. Jeśli wyszukiwarka przetargów 2022 nakieruje nas na tę grupę, warto zdać sobie sprawę, że posiadanie odpisu będzie wymagane już na etapie składania oferty. Prywatne przedsiębiorstwa zobligowane do upublicznienia zadania z reguły wymagają przedłożenia KRS lub CEIDG w odpowiedniej formie.

Przetargi budowlane Gdańsk – ile ważny jest odpis?

Odpis z właściwego rejestru musi być aktualny, aby był uznany przez zamawiającego. Oznacza to, że dane zawarte w dokumencie nie uległy istotnej zmianie od czasu jego pozyskania. Muszą być więc zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli zatem w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością doszło do zmian personalnych, odpis KRS musi prezentować aktualny skład osób decyzyjnych. Jednocześnie widniejąca na nim data nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Dodaj zlecenie dla firmy – podpisanie dokumentu

Jeśli zależy nam, aby wyszukiwarka przetargów 2022 przydała się w działalności przedsiębiorstwa, warto zwracać uwagę na szczegóły. Wszelkie kopie dokumentów dowodowych powinny być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Czy odpis KRS i CEIDG także podlega tej procedurze? Tu sprawę należy podzielić na dwa oddzielne typy zamówień:

 • elektroniczne,
 • tradycyjne.

Kwestia składania oferty w formie papierowej jest stosunkowo prosta. Przypomnijmy, że od początku 2021 wszystkie zamówienia objęte pzp realizowane są w formie elektronicznej. Istnieją jednak także inne trypy postępowań, jak chociażby te prowadzone przez przedsiębiorców, gdzie nadal dopuszcza się składanie ofert drukowanych. Gdy nasza wyszukiwarka przetargów 2022 udostępnia tego typu dokumentację i stoi w niej warunek o konieczności złożenia odpisu z właściwego rejestru, nie musimy go w żaden sposób podpisywać. Wydrukowany z internetu ma status oryginału. W przypadku zamówień elektronicznych, na przykład z sekcji przetargi budowlane Gdańsk, dokumenty dowodowe należy składać w formie elektronicznej. Rodzaj niezbędnego podpisu jest w tym wypadku ujęty w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Odpis z KRS czy CEIDG także należy opatrzeć wskazanym podpisem.

Wyszukiwarka przetargów 2022 – po co składa się odpis z KRS i CEIDG?

Wymóg złożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej nie jest wymysłem zamawiających. Ma on jasny cel – potwierdzić podstawy wykluczenia dotyczącej ewentualnej upadłości lub likwidacji. Jeśli zatem nasza działalność prowadzona jest w sposób ciągły i niezagrożony, nie musimy obawiać się weryfikacji wspomnianych środków dowodowych.

W jakim terminie składać wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny?

Rażąco niska cena – kiedy się z nią spotykamy?

Interesują Państwa zamówienia na realizację usług wycinki drzew, dostawę sprzętu medycznego albo przetargi budowlane? Szczecin, Kraków czy Warszawa – niezależnie od ich lokalizacji i wartości, mogą się Państwo spotkać z zagadnieniem rażąco niskiej ceny. Zgodnie z popularną definicją mówimy o niej wtedy, gdy zaproponowana kwota jest nierealistyczna i niewiarygodna w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień. Zamawiający odnosi ją także do pozostałych ofert złożonych w postępowaniu. Gdy dana propozycja uzyskuje miano rażąco niskiej, wykonawca zostaje zobligowany do złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak sporządzić taką odpowiedź, odsyłamy do innego naszego artykułu. W tym miejscu skupimy się wyłącznie na kwestii terminu wniesienia odpowiedzi do zamawiającego przez ePUAP lub portal.

Przetargi – rażąco niska cena a termin na wniesienie wyjaśnień

Choć może wydawać się to nieprawdopodobne, ustawodawca nie wskazuje żadnego konkretnego terminu na wniesienie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Decydujący głos ma więc w tym zakresie zamawiający realizujący postępowanie z sekcji przetargi budowlane Szczecin lub innej. To on w odpowiednim piśmie wyznacza konkretną datę. Niestety nadal zdarza się, że rażąco niska cena wykorzystywana jest jako szansa na pozbycie się niechcianych wykonawców. W tym celu osoby decyzyjne proponują mało realne daty – na przykład trzy dni kalendarzowe, gdy informację i wezwanie przekazano w piątek. Jeśli mamy więc pecha, maila możemy otrzymać godzinę przed końcem pracy, a naglący nas deadline minie w poniedziałek o godzinie 9. Co w tej sytuacji możemy zrobić? Czy warto poświęcić weekend i przygotowywać odpowiednie dokumenty? A co jeśli nie jest to możliwe, bo kontrahenci i hurtownie nie są w stanie wystawić nam środków dowodowych? Czy istnieje jakieś inne wyjście?

Przetargi budowlane Szczecin – co zrobić gdy termin na wyjaśnienie jest zbyt krótki

Zasadniczo istnieją cztery drogi, jakie może obrać wykonawca postawiony pod ścianą:

 • Nie składać wyjaśnień.
 • Złożyć wyjaśnienia po terminie.
 • Złożyć wniosek o wydłużenie terminu.
 • Wnieść odwołanie do KIO.

Dwie pierwsze opcje kończą się odrzuceniem oferty. Szczególnie drugi przypadek wart jest dodatkowego komentarza. Jeszcze do niedawna podstawą do odrzucenia było jedynie niezłożenie wyjaśnień przez dany portal. Przetargi wraz z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniły się jednak w tym zakresie. Do regulacji dodano informację o nieprzekraczalnym terminie. Oznacza to, że dotychczasowe praktyki polegające na złożeniu krótkich wyjaśnień i uzupełnieniu ich o środki dowodowe w późniejszych terminie, nie mogą już być przyjmowane.
Także czwarta z wymienionych możliwości nie jest specjalnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla wykonawcy. Wniesienie odwołania do KIO jest zazwyczaj ostatecznością, gdyż wiąże się z koniecznością uiszczenia określonej kwoty na rachunku Urzędu Zamówień Publicznych. Przykładowo dla postępowań z sekcji przetargi budowlane Szczecin mówimy tu o kwocie 20 tysięcy złotych, jeśli wartość zamówienia przekracza próg unijny. Zgłoszenie do KIO jest zatem ostatecznością, którą każdorazowo trzeba dokładnie przekalkulować.

Portal – przetargi i wniosek o wydłużenie terminu

Wydaje się, że najrozsądniejszym krokiem jest wysłanie wniosku do zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu na wniesienie uzasadnienia. Wniosek traktowany jest jak każdy inny element komunikacji między stronami, dlatego powinien być dostarczony w wymaganej w SWZ formie: czy to mailowo, czy przez dany portal. Przetargi wymagają często działania natychmiastowego – tak jest i w tej sytuacji. Gdy tylko zapoznamy się z pismem i stwierdzimy, że narzucony termin jest niemożliwy do utrzymania, warto od razu sporządzić pismo. Brak szybkich działań prawdopodobnie zakończy się odrzuceniem naszej oferty. W treści wniosku warto przypomnieć, że rażąco niska cena jest narzędziem, które ma ułatwić zamawiającemu podjęcie optymalnej decyzji. Termin na złożenie wyjaśnień powinien być dostosowany do danego postępowania (np. zdobycie dowodów na ponoszone koszty w ramach sekcji przetargi budowlane Szczecin, a następnie rozpisanie ich może zająć nawet tydzień). Przedłużenie go nie stanowi dużego obciążenia dla zamawiającego, a może przysłużyć się do osiągnięcia celu nadrzędnego – wykonania przedmiotu postępowania zgodnie z zasadą pożytku publicznego. Zamawiający najczęściej przystają na taką prośbę z aprobatą. Odrzucenie opcji przedłużenia zwiększa z kolei naszą szansę uznanie roszczeń w przypadku złożenia odwołania do KIO.

Wszystko co chciałbyś wiedzieć na temat wniesienia odwołania do KIO

Startowałeś w przetargu i uważasz, że Twoja oferta została niesłusznie odrzucona? Chciałbyś zaskarżyć wybór cudzej propozycji? A może uważasz, że zamawiający niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia, wprowadzając tym samym potencjalnych wykonawców w błąd? W każdej z tych sytuacji przysługuje Ci szansa na odwołanie do KIO (Krajowej Izby Odwoławczej). Z tego artykułu dowiesz się ile masz czasu na przygotowanie takiego pisma, jakie są koszty odwołania i ile trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku.


Odwołanie do KIO – w jakich okolicznościach możesz wnieść zaskarżenie?

Prawo zamówień publicznych nie podaje zamkniętego katalogu czynności jakie można zaskarżyć do Krajowej Izby Odwoławczej. Oznacza to, że wykonawca może odwołać się od każdej czynności pojętej w ramach postępowania, która jego zdaniem została przeprowadzona niezgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie Pzp. Przykładowy katalog najczęściej rozpatrywanych spraw dotyczy:

 • Odrzucenia oferty (niezależnie czy chodzi tu o usługę wycinki drzew czy zlecenie z sekcji przetargi budowlane Wrocław)
 • Nieadekwatnych do przedmiotu zamówienia warunków dostępu do przetargu
 • Braku wezwania konkurencji do wyjaśnień dotyczących zaproponowania rażąco niskiej ceny
 • Niekompletnego opisu przedmiotu zamówienia
 • Udzielania odpowiedzi zmieniającej w sposób znaczący specyfikację zamówienia
 • Unieważnienia postępowania

Wraz z wejściem w życie regulacji nowej ustawy prawo zamówień publicznych istotnie zmieniło się podejście do rozpatrywania odwołań w przypadku postępowań o mniejszej wartości. Do tej pory wykonawcy nie mieli możliwości wykonania takiego zgłoszenia, co skutkowało częstym unieważnianiem zadania bez podania klarownych przyczyn. Aktualnie każdy podmiot startujący w przetargu, niezależnie od jego wartości, może wnieść odwołanie do KIO.

Co mówi prawo zamówień publicznych na temat terminu złożenia pisma do KIO?

Standardowy termin na odwołanie do KIO wynosi 10 dni. Dotyczy to wszystkich zamówień powyżej progów unijnych (np. z sekcji przetargi budowlane Wrocław). W przypadku mniejszych postępowań czas ulega skróceniu do 5 dni. Termin liczony jest od:

 • Momentu publikacji dokumentów, które chcemy zaskarżyć (ogłoszenia o zamówieniu czy specyfikacji warunków zamówienia)
 • Dnia przesłania przez zamawiającego informacji o tej czynności (np. podania rozstrzygnięcia przetargu na platformie zakupowej lub informacji o odrzuceniu propozycji dostarczonej mailem)

To bardzo mało czasu, dlatego trzeba działać zdecydowanie i szybko. Każde zawahanie lub próba mediacji z zamawiającym może zakończyć się przekroczeniem terminów.

Ile kosztuje odwołanie do KIO?

Niestety wniesienie zaskarżenia na dany przetarg wymaga poniesienia określonych kosztów. Wysokość opłaty zależy od rodzaju zamówienia i jego wartości. W przypadku postępowań poniżej progów unijnych obowiązuje następująca stawka:

 • 10 tysięcy złotych dla robót budowlanych
 • 7,5 tysiąca złotych dla dostaw i usług

Prawo zamówień publicznych reguluje także koszty dla postępowań o wartości wyższej niż progi unijne:

 • 20 tysięcy złotych dla robót budowlanych
 • 15 tysięcy złotych dla dostaw i usług

Wspomniane kwoty pokrywają koszty rozpatrzenia sprawy niezależnie od liczby wnoszonych uwag. Opłatę reguluje się przelewem na konto Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku uwzględnienia wniosku, koszt wpisu jest cedowany na zamawiającego, który dopuścił się naruszenia przepisów. W przeciwnej sytuacji wykonawca składający odwołanie do KIO zostanie dodatkowo zobowiązany do zwrotu kosztów prawnika zamawiającego. Maksymalny limit takiego zwrotu to 3600 złotych.

Przetargi budowlane Wrocław – czas rozpatrzenia odwołania do KIO

Odwołanie do KIO jest rozpatrywane w terminie 15 dni od dnia złożenia. To bardzo krótki okres, szczególnie biorąc pod uwagę długość procedury przetargowej oraz postępowań sądowych. W przypadku wygrania sprawy zamawiający musi dostosować się do wyroku Izby. Zazwyczaj kończy się to powtórzeniem czynności, która została uznana za wadliwą. Warto też wspomnieć, że prawo zamówień publicznych nakazuje wydłużenie trwania postępowania o czas rozstrzygnięcia sprawy odwoławczej. W wielu przypadkach wiąże się to z koniecznością przedłużenia terminu zabezpieczenia wadialnego przez wykonawców.

Jak nie stracić pieniędzy na odwołanie do KIO?

Przedstawione dane pokazują dobitnie, że odwołanie do KIO może generować bardzo różne koszty dla firmy. W przypadku wygrania sprawy stan naszego konta nie zmieni się choćby o złotówkę. Z kolei odrzucenie wniosku z sekcji przetargi budowlane Wrocław dla zamówienia powyżej progów unijnych będzie skutkować wydatkiem około 23 tysięcy złotych. W tym kontekście niezwykle ważna jest rzetelna analiza sensowności wniesienia odwołania. Należy wziąć pod uwagę nie tylko prawo zamówień publicznych, ale także historyczne orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej w zbliżonych postępowaniach. Z drugiej strony warto pamiętać, że złożone odwołanie do KIO to szansa na przywrócenie szans uzyskania wielomilionowego zamówienia.

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Każdego dnia pojawiają się nowe zamówienia publiczne. 2021 rok to moment przełomowy, gdyż wprowadził w życie całkowitą elektronizację postępowań przetargowych. Dzięki temu jeszcze łatwiej uzyskać zlecenie transportowe dla Twojej firmy. Nie zawsze jednak dysponujemy odpowiednim doświadczeniem lub zasobami, aby efektywnie starać się o nowych klientów z rynku Pzp. Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Wyniki przetargów – doświadczenie ma znaczenie!

Podmiot poszukujący wykonawcy na zlecenie transportowe zobligowany jest do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród złożonych w postępowaniu przetargowym. Musi przy tym kierować się zasadą równego traktowania uczestników postępowania i zasadą uczciwej konkurencji. Gwarantują one między innymi to, że wszystkie złożone propozycje rozpatrywane będą pod kątem spełnienia tych samych wymagań, określonych wcześniej w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający musi rozważyć cenę jako obligatoryjne kryterium oceny ofert. Inne, czyli na przykład: jakość, funkcjonalność, serwis, parametry techniczne termin wykonania zamówienia czy koszty eksploatacji, mogą również być podstawą sporządzania listy rankingowej. Z tego też powodu doświadczenie w branży może przekładać się na wyniki przetargów. Jeśli dopiero wchodzimy na rynek zamówień publicznych lub przedmiot zamówienia jest dla nas nowością, warto rozważyć utworzenie konsorcjum.

Zamówienia publiczne – czym jest konsorcjum?

Ustawa prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia konsorcjum. W praktyce oznacza ono formę wspólnego ubiegania się o uzyskanie zamówienia przez dwóch lub większą liczbę wykonawców. Warto w tym miejscu pamiętać, że konsorcjum odnosi się nie tylko do wspólnego złożenia oferty, ale także dalszej realizacji. W związku z tym już na samym początku warto zadbać o podpisanie transparentnej i akceptowalnej przez każdą ze stron umowy. W tym zakresie ustawa Pzp nie narzuca żadnej konkretnej formy, przez co należy rozumieć, że przedsiębiorcy mogą sami ułożyć treść umowy konsorcjum według własnego uznania.

Korzyść z zawarcia konsorcjum w postępowaniu o zlecenie transportowe

Fundamentalną zaletą zawarcia umowy konsorcjum jest możliwość łącznego spełnienia warunków udziału w przetargu. Jeśli więc w dokumentacji o zlecenie transportowe zamawiający określił wymagania dotyczące doświadczenia w realizacji usług, posiadania odpowiedniej floty pojazdów czy dysponowania pracownikami z kwalifikacjami, konsorcjanci mogą połączyć swoje doświadczenie, potencjał ekonomiczny i finansowy. W ten sposób, nawet jeśli indywidualnie nie są w stanie spełnić wymagań przetargowych, łącznie istnieje taka szansa. Zespolenie sił może więc oznaczać przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu z sekcji zamówienia publiczne.
Kolejnym ważnym atutem konsorcjum jest ominięcie ograniczeń związanych z podwykonawstwem. W praktyce każdy zamawiający może znacząco ukrócić możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przez podmioty trzecie. Właściwe zapisy znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w projekcie umowy. Składając ofertę wspólną unika się tych problemów. Konsorcjanci są w tym wypadku traktowani jako wykonawcy, zatem wszelkie ograniczenia dotyczące podwykonawstwa w obrębie zgłoszonych spółek nie mają tu zastosowania.
Wyniki przetargów pokazują, że w większości postępowań biorą udział konsorcja. Zaangażowanie w realizację drugiego podmiotu pozwala na poszerzenie możliwości, a także wspólne rozwiązywanie problemów. Napięte terminy, kłopoty z dostawami, problemy techniczne, choroby pracowników – który z wykonawców nie zna tych sytuacji? Obecność partnera biznesowego służącego pomocą w tych trudnych chwilach jest często zbawieniem i szansą na skuteczne i terminowe zakończenie umowy o zlecenie transportowe.

Zamówienia publiczne – czy konsorcjum posiada wady?

Aby odpowiedzieć na to pytanie warto zdać sobie sprawę, że wspólne ubieganie się o zlecenie transportowe to także wspólna odpowiedzialność. Zgodnie z podpisaną umową za prawidłowe i należyte wykonanie zamówienia każdy wykonawca odpowiada solidarnie. Nie tylko za własną część, ale za całość! Jeśli zatem partner postanowi w pewnym momencie przestać działać, za brak jego realizacji odpowiada także drugi podmiot. W praktyce zazwyczaj kończy się to ściąganiem kar umownych także z wynagrodzenia przedsiębiorcy, który zamówienie wykonywał z zaangażowaniem.
Startowanie w przetargu w ramach konsorcjum to także ryzyko błędnego uzupełnienia dokumentów na dane zamówienia publiczne. 2021 okazał się rekordowym, jeśli chodzi o problemy z właściwym złożeniem oświadczeń. Każdy wykonawca musi posiadać podpis elektroniczny, przedstawić własne dane, uzupełnić odpowiednie formularze. Zgranie tego w odpowiednim czasie bywa kłopotliwe. W pewnych sytuacjach trudno także o weryfikację wiarygodności przekazywanych w ofercie treści. Niestety w przypadku błędnie podanego doświadczenia czy kwalifikacji pracowników istnieje ryzyko wykluczenia z postępowania o zlecenie transportowe obu wykonawców.

Podsumowanie

Konsorcjum to jedno z rozwiązań pozwalających na zwiększenie szansy na sukces w postępowaniu o zlecenie transportowe. Jest ono w pełni uznawane w przepisach dotyczących sekcji zamówienia publiczne. Jak pokazują wyniki przetargów liczba zgłaszanych ofert wspólnych jest rosnąca, co pokazuje że zalety konsorcjum przeważają nad jego wadami. Warto jednak zadbać o prawidłowe uzupełnienie dokumentów i jasno określone odpowiedzialności w umowie łączącej strony porozumienia. To minimalizuje ryzyko wystąpienia kłopotów na etapie realizacji umowy.

Wniosek o udostępnienie oferty konkurencji

Oferty składane w postępowaniach przetargowych są co do zasady jawne od momentu ich otwarcia przez Zamawiającego. Oznacza to, że wgląd do ich treści jest dostępny dla każdej jednostki. Co należy zrobić, aby uzyskać kopie ofert złożonych w danym postępowaniu? Jakie są terminy i możliwości z tym związane? Z tego artykułu dowiedzą się Państwo podstawowych informacji na temat udostępnienia ofert konkurencji w zamówieniach publicznych, w tym tych z sekcji darmowe zlecenia budowlane.

Darmowe zlecenia budowlane - Po co nam oferty konkurencji?

Na początku warto zastanowić się, co może nam dać wgląd do oferty konkurencji. Polskie zlecenia budowlane to ten typ zamówień, który wymaga dużej precyzji przy wypełnianiu formularza ofertowego i przygotowania załączników. Nie chodzi tylko o prawidłowe oszacowanie cen, ale także wskazanie technologii wykonania, modelu użytych maszyn i urządzeń czy określenie warunków gwarancyjnych. Przetarg publiczny daje możliwość weryfikacji poprawności złożonych propozycji, co może stanowić wartość dodaną dla firmy w zakresie:

 • Ponownego włączenia się do walki o zlecenia.
 • Rozpoznania nowych podzespołów, które spełniają postawione w opisie przedmiotu zamówienia warunki.

W odniesieniu do pierwszego punktu warto pamiętać, że przeczytanie oferty konkurencji może skończyć się znalezieniem błędu. Ten, w zależności od jego wagi, może skutkować nawet odrzuceniem danej propozycji i wznowieniem postępowania. To daje szanse na nowe zlecenia budowlane nawet wtedy, gdy nasza oferta nie była najkorzystniejsza. Inną zaletą posiadania ofert konkurencji jest poznanie zaproponowanych technologii. Może zdarzyć się, że szczegóły organizacyjne lub architektoniczne objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, zazwyczaj jednak firmy realizujące przetarg publiczny udostępniają nazwy użytych urządzeń. Dzieje się tak chociażby w zleceniach fotowoltaicznych, w których wskazanie kart katalogowych używanych modułów, falowników i konstrukcji jest niezbędnym elementem oferty. Poznanie propozycji konkurencji to więc szansa na penetrację rynku dostawców i obniżenie kosztów robót budowlanych.

Darmowe zlecenia budowlane - Kto może uzyskać dostęp do ofert konkurencji i jak to zrobić?

Ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia postępowań przetargowych. Jedną z nich jest zasada jawności. Przejawem jej respektowania jest między innymi udostępnianie ofert przetargowych po ich otwarciu na wniosek podmiotu zainteresowanego. Ustawa nie precyzuje, kto może żądać dostępu do protokołu wyboru oferty oraz do załączników. Może być to więc kontroferent, ale także dowolna inna osoba zainteresowana szczegółami propozycji na najnowsze zlecenia budowlane. Niezbędnym krokiem jest w tym wypadku złożenie odpowiedniego wniosku.
W tym wniosku powinny znaleźć się podstawowe informacje identyfikujące dany przetarg publiczny. Chodzi więc o takie elementy jak:

 • Tytuł zamówienia.
 • Dane zamawiającego.
 • Zakres danych, jakie chcemy uzyskać.
 • Formę przekazania materiałów.
 • Podpis.

Wniosek należy przesłać do zamawiającego w formie przewidzianej w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przetarg publiczny – kiedy możemy wystąpić z wnioskiem o wgląd do ofert?

Zamówienia z sekcji darmowe zlecenia budowlane przeprowadzane są już według nowych reguł. Każdy przetarg publiczny obliguje zamawiającego do stosowania elektronicznej formuły składania ofert. To znacząco ułatwia proces udostępnienia dokumentacji na wniosek danego podmiotu. Zgodnie z zapisami ustawy Pzp termin na udostępnienie oferty wraz z załącznikami wynosi 3 dni od dnia ich otwarcia. Po wyborze najkorzystniejszej oferty możemy także poprosić o wgląd do innych plików, w tym między innymi korespondencji z wykonawcą. To szczególnie istotny moment, gdyż obecnie zamówienia z sekcji nowe zlecenia budowlane są w większości prowadzone w oparciu o tak zwaną procedurę odwróconą. Oznacza to, że większość środków dowodowych takich jak wykaz doświadczenia, pracowników czy karty katalogowe, składanych jest już po sporządzeniu listy rankingowej. Co istotne wgląd do ofert dostępny jest także po podpisaniu umowy przez wybrany w drodze przetargu podmiot. Jedynym ograniczeniem jest termin przechowywania dokumentów przez zamawiającego, który wynosi 4 lata od dnia zakończenia postępowania o przetarg publiczny.

Darmowe zlecenia budowlane – ile trwa udostępnianie ofert?

Art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp informuje, że zamawiający, który otrzymał wniosek o udostępnienie ofert złożonych w danym przetargu publicznym powinien dokonać niezbędnych czynności niezwłocznie. Oznacza to konieczność podjęcia określonych czynności w najkrótszym możliwym terminie, bez zbędnej zwłoki. W praktyce, z uwagi na to, że oferta na aktualne zlecenia budowlane wymaga często załączenia dużej ilości wiadomości i plików, czas oczekiwania wynosi 3 dni robocze. Materiał przekazywany jest w formie elektronicznej, w postaci plików, które zostały przekazane zamawiającemu bez ich modyfikacji czy zmiany formy.