Jak napisać wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny?

Jednym z obowiązków wykonawców startujących w przetargach wojskowych, budowlanych czy kolejowych jest odpowiadanie na wezwania zamawiającego. Te mogą dotyczyć wielu kwestii, a podstawową jest wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Co to jest? Jak przygotować pismo, aby nie budziło wątpliwości? Jakimi dowodami się posługiwać? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

Czym jest rażąco niska cena?

Pojęcie rażąco niskiej ceny funkcjonuje w polskim systemie zamówień publicznych od dawna. Jej najpełniejszej definicji należy szukać w wyrokach Krajowej Izby Odwoławczej. I tak w uzasadnieniu do wyroku z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt: KIO 992/19 czytamy, że „cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, niepozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku, znacznie odbiegająca od cen rynkowych innych, takich samych lub podobnych rodzajów zamówień, wskazującą na możliwość wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi”.

Czy najwyższa cena może dać zwycięstwo w przetargu? Oczywiście!

Wśród mniej doświadczonych wykonawców utarło się myślenie, że przetargi wygrywają te podmioty, które oferują najniższe ceny. Zapytani o dowody na poparcie tej tezy, bezradnie rozkładają ręce. Bo choć oczywiście zdarza się, że dane zamówienie trafia w ręce wykonawcy proponującego najniższą kwotę, to wcale nie jest to regułą. Dlaczego? Żeby to wyjaśnić, należy odwołać się do wyjaśnień tego, jak odbywa się przetarg oraz jakie błędy popełniają firmy składające propozycje.

Jak odbywa się przetarg, czyli nie sama cena gra rolę

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podmiot organizujący dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. Chodzi tu o taką propozycję, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu bądź ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.