Oferty dodatkowe w zamówienia publicznych

Ogłoszenia przetargi publiczne zawierają szereg danych dotyczących postępowania. Jednym z kluczowych parametrów są kryteria wyboru oferty. To na ich podstawie dokonywana jest ocena złożonych propozycji i sporządzana lista rankingowa. Ostatecznie umowę podpisuje ta firma, która uzyska najwięcej punktów. Co jednak w sytuacji, gdy w danym przetargu dwie oferty zostają ocenione podobnie? Którego wykonawcę należy wybrać? Kiedy następuje konieczność wezwania do złożenia ofert dodatkowych? Między innymi na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.

BIP przetargi budowlane – kluczowe są kryteria oceny ofert

Zgodnie z art. 91 ust. 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający sporządza listę rankingową na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia. W tym samym artykule określono, że kryteriami oceny ofert może być cena, lub cena łączona z innymi parametrami odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Mowa tu między innymi o jakości, funkcjonalności, właściwościach technicznych, aspektach środowiskowych, społecznych czy terminie wykonania. W świetle powyższej regulacji należy stwierdzić, że cena jest obligatoryjnym, ale nie jednym kryterium oceny ofert w ogłoszeniach przetargi publiczne. Od kształtu kryteriów zależy dalsza procedura wyboru wykonawcy w przypadku przyznania takiej samej liczby punktów więcej niż jednej propozycji.

BIP przetargi budowlane – kryterium o najwyższej wadze

W sytuacji, gdy w danym postępowaniu złożono dwie oferty z takim samym bilansem oceny w różnych kryteriach, zamawiający wybiera ofertę, która zdobyła najwięcej punktów w kryterium o najwyższej wadze. W tym wypadku nie przeprowadza się naboru ofert dodatkowych. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone ostatnią aktualizacją prawa zamówień publicznych. Żeby lepiej zrozumieć mechanizm postępowania, rozważmy następujący przykład ogłoszenia. Przetargi publiczne na roboty budowlane zawierają dwa kryteria oceny ofert:

 • Cenę z wagą 60 punktów.
 • Gwarancję z wagą 40 punktów.

Jeśli złożono oferty o różnych cenach i gwarancjach, a suma ich punktów jest taka sama, zamawiający wybiera propozycję z niższą cenę. To właśnie ona uzyskała najwięcej punktów w kryterium o najwyższej wadze. Teraz spójrzmy na inny przykład. Kryteria oceny wyglądają następująco:

 • Cena z wagą 40 punktów.
 • Gwarancja z wagą 50 punktów.
 • Termin realizacji z wagą 10 punktów.

Jak widzimy największą wagę ma w tym wypadku gwarancja i to od niej zaczynamy badanie ofert. Jeśli w tym kryterium zaoferowano podobną wartość, należy wybrać ofertę najtańszą. To właśnie ona znajdzie się później w wynikach przetargów publicznych.

BIP przetargi budowlane – oferty dodatkowe

W praktyce zdarzają się też sytuacje, gdy nie można wybrać oferty z najniższą ceną (jeśli oferenci wpisali tę samą wartość). Zamawiający jest zobowiązany do wezwania zainteresowanych stron do złożenia ofert dodatkowych. Zgodnie z art. 248 ust. 3 ustawy Pzp oferta dodatkowa obejmuje jedynie cenę lub koszt. Złożenie oferty nie jest obowiązkowe, ale brak podjęcia takiej aktywności minimalizuje szanse na zdobycie zamówienia. Ważne jest także, że zgodnie z art. 251 ustawy Pzp wykonawcy nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonej ofercie. Jeśli to zrobią, zamawiający jest zobligowany odrzucić taką propozycję. W ostatecznym rankingu jest w tej sytuacji brana pod uwagę pierwotna oferta tego wykonawcy. Podobny los czeka propozycję dodatkową, która została złożona po terminie ustalonym przez zamawiającego. Ostatecznie w wynikach przetargów publicznych jako zwycięzcę wskazuje się ten podmiot, który złożył niższą cenę w ofercie dodatkowej.

Wyniki przetargów budowlanych – unieważnienie postępowania

Ustawa Prawo zamówień publicznych mówi, że zamawiający wzywa do złożenia ofert dodatkowych tylko raz. Jeśli sama treść wezwania zawiera błędy merytoryczne, należy daną czynność unieważnić i wykonać ponownie. Z kolei, gdy na prawidłowo wysłane wezwanie, w wyznaczonym terminie spływają propozycje zawierające podobne ceny, zamawiający musi unieważnić postępowanie. Podobnie postępuje, gdy dodatkową ofertę, ale z ceną taką samą jak cena poprzednich propozycji, składa tylko jeden wykonawca. W tym wypadku niezbędne będzie nowe ogłoszenie na przetargi publiczne i przeprowadzenie całego postępowania od początku.

Wyniki przetargów budowlanych – aby być na bieżąco śledź wyszukiwarkę przetargów!

Niezależnie czy w danym postępowaniu startujemy po raz pierwszy, czy mówimy tu o zamówieniu wcześniej unieważnionym, wszelkie informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdziemy w wyszukiwarce oferent.com.pl. Dzięki serwisowi uzyskujemy dostęp do tysięcy przetargów, sprzedaży komorniczych i zleceń, przefiltrowanych przez interesujące nas parametry. Może je podglądać bezpośrednio na stronie internetowej lub w raportach przesyłanych na adres e-mail. Ważnym elementem platformy są także wyniki przetargów budowlanych, usługowych i transportowych, dzięki którym jesteśmy w stanie zaplanować strategię uczestnictwa w rynku. Po więcej szczegółów zapraszamy do naszych doradców!

Ograniczenia dostępu do informacji w zamówieniach publicznych

Przetargi, podobnie jak i inne czynności podejmowane przez jednostki publiczne, są co do zasady jawne. Gwarantują tu zapisy co najmniej trzech dokumentów: Konstytucji, Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. Czy jednak wszelkie dane związane z realizacją przetargu należy uznać za informację publiczną? Okazuje się, że od tej reguły są trzy odstępstwa, o których szczegółowo napiszemy w tym artykule. Warto o nich pamiętać przeglądając bazę przetargów publicznych i tworząc kolejne oferty.

Urząd Marszałkowski przetargi – komu przysługuje wgląd do informacji publicznej?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust.1 informuje, że każdy obywatel ma prawo do „uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”. Jest to stwierdzenie ogólne, stanowiące ramę do uzyskiwania danych od urzędów gmin, starostw powiatowych i innych jednostek publicznych. Podstawowym aktem precyzującym wytyczne w tym zakresie jest Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. W jej świetle prawo do informacji publicznej można podzielić na trzy oddzielne części:

 • uzyskanie informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, oraz do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych,
 • wgląd do dokumentów urzędowych,
 • dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Kto może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie tego typu informacji w zamówieniu publicznym? Jest to oczywiście konkurent wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Jednak nie tylko on. Podobne prawa ma każda zainteresowana osoba fizyczna, organizacja społeczna czy firma. Warto zatem śledzić na bieżąco zlecenia w bazie przetargów publicznych, gdyż dzięki temu możemy uzyskać wgląd w kształt ofert i umów aktualnie obowiązujących na rynku.

Urząd Marszałkowski przetargi – realizacja zasad przejrzystości i jawności

W przypadku postępowania przetargowego fundamentalne znaczenie mają dwie zasady zamówień publicznych: przejrzystość i jawność. W artykule 16 ustawy Pzp wskazuje się, że zamawiający jest zobligowany do udzielenia zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W tym celu musi stosować określone procedury:

 • przekazać ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieścić je w Biuletynie Zamówień Publicznych (w zależności od wartości projektu).
 • Zapewnić za pomocą strony internetowej bezpłatny, pełny, nieograniczony i bezpośredni dostęp do specyfikacji warunków zamówienia oraz opisu potrzeb i wymagań.
 • Udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – najpóźniej przed otwarciem ofert.
 • Zapewnić jawności informacji z otwarcia ofert poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej prowadzonego postępowania niezwłocznie po otwarciu ofert.
 • Dokumentować cały przebieg postępowania w protokole.
 • Udostępnić na stronie internetowej informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.
 • Przekazać informację o udzieleniu zamówienia do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieścić ją w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W praktyce zatem podstawowym źródłem udostępnienia informacji publicznej o zamówieniu jest strona internetowa, której adres możemy znaleźć w bazie przetargów publicznych. Jeśli jakiś podmiot lub osoba fizyczna chce uzyskać dostęp do innych materiałów (na przykład kształtu ofert, kosztorysów, umów lub porozumień z podwykonawcami), musi wystąpić z wnioskiem o udostępnienie danych.

Urząd Marszałkowski przetargi – ograniczenia dostępu do informacji

Zamawiający nie zawsze musi udostępnić wszelkie informacje, o które prosi go we wniosku wykonawca. Mówimy tu o trzech sytuacjach, które są w pełni zgodne z zapisami ustawy Pzp i chronią interesy stron umowy.

Strona z przetargami – po pierwsze tajemnica przedsiębiorstwa

Nie ma wątpliwości, że informacji publicznej nie stanowią dane utajnione. Każdy wykonawca ma prawo na etapie składania ofert zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa. Katalog informacji niepodlegających temu procesowi zawiera art. 222 ust. 5 Pzp (są to między innymi kwestie dotyczące nazwy, siedziby, cen zaproponowanych w ofercie). Jeśli zastrzeżenie jest zgodne z regułami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający nie może udostępniać tych informacji podmiotom trzecim.

Strona z przetargami – po drugie informacje poufne

Zamawiający ma pełne prawo ustanowić w SWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu wymagania dotyczące zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli takie zapisy znajdą się w dokumentacji przetargowej, zakres udzielanych informacji publicznych będzie okrojony.

Strona z przetargami – po trzecie interes publiczny

Zdarzają się także sytuacje, w których uzasadniona jest ochrona prywatności lub interes publiczny. Zamawiający nie udostępnia informacji na wezwanie oraz na stronie z przetargami, gdy mamy do czynienia z:

 • Zamówieniem prowadzonym w trybie z wolnej ręki w związku z ochroną praw wyłącznych – dotyczy danych osobowych.
 • Zamówieniem prowadzonym w trybie z wolnej ręki w zakresie działalności twórczej lub artystycznej oraz dostaw lub usług, z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów archiwalnych, jeżeli zamówienie te nie służy wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności – dotyczy wynagrodzenia, o ile wykonawca wcześniej zastrzegł, że ta dana nie może być udostępniona.Urząd Marszałkowski przetargi – do czego mogą się przydać informacje o zamówieniu?

Jak wskazaliśmy powyżej, nie każda informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia może zostać udostępniona przez zamawiającego na wezwanie lub w bazie przetargów publicznych. Zasadniczo jednak większość danych, dokumentów i zdarzeń stanowi informację publiczną. Wiedza o nich może pomóc wykonawcy z dalszego miejsca listy rankingowej do odzyskania szansy na zlecenie. Kontrolę poprawności stosowanych procedur może przeprowadzić też beneficjent bezpośredni projektu (np. dla zadań parasolowych) czy każdy inny obywatel. W ten sposób zyska pewność, że jego otoczenie będzie kształtowane w oparciu o materiały i usługi najwyższej jakości. Jeśli szukają Państwo aktualnych postępowań ze swojej okolicy, zapraszamy na stronę z przetargami oferent.com.pl.

Zapisy dotyczące zakazu uczestnictwa w zamówieniu podmiotom rosyjskim

W niedawnym artykule informowaliśmy o nowych regulacjach prawnych dotyczących zakazu udzielania zamówień publicznych podmiotom z kapitałem rosyjskim. Nowe wytyczne są nie lada wyzwaniem dla zamawiających i mimo upływu czasu wciąż sprawiają problemy praktyczne. W związku z tym poniżej podpowiadamy, gdzie w dokumentacji postępowania z sekcji PKP przetargi lub innej należy umieścić odpowiednie zapisy, oraz jaką mogą przybierać formę.

Ogłoszenia przetargi – środki dowodowe

Zgodnie z regulacjami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda stosownego oświadczenia. Informacja o tym fakcie powinna znaleźć się zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i Specyfikacji Warunków Zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia omawianej podstawy wykluczenia w stosunku do danego wykonawcy dokonuje się za pomocą dowolnych dostępnych podmiotowych środków dowodowych. Mogą nimi być:

 • oświadczenie własne wykonawcy,
 • odpis lub informacja z KRS lub CEIDG,
 • roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
 • sprawozdanie zarządu z działalności jednostki albo jego część,
 • informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Poniżej podpowiadamy, jak powinny wyglądać odpowiednie zapisy dokumentacji konkursowej dla zadania z sekcji PKP przetargi.

Ogłoszenia przetargi – na początek ogłoszenie o zamówieniu

Postępowania wprowadzane do „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” obowiązkowo muszą posiadać ogłoszenie o zamówieniu. Tam w Sekcji III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym ujmuje się między innymi warunki wykluczenia podmiotów. Jednym z nich powinno być obecnie: „nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.”

Ogłoszenia przetargi – jakie zapisy wprowadzić do SWZ?

Drugim miejscem, w którym zamawiający powinien umieścić zapisy, odnoszące się do wykluczenia podmiotów z list sankcyjnych jest Specyfikacja Warunków Zamówienia. Gdzie dokładnie to zrobić? Odpowiedni będzie rozdział poświęcony warunkom udziału w postępowaniu oraz podstawom wykluczenia. Obok tradycyjnych ustępów powołujących się na art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, niezbędne jest także dodanie nowej formuły, która może wyglądać następująco: „Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuci ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprosi go do złożenia oferty dodatkowej. Zgodnie z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zmienionego Rozporządzeniem 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.: Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Zamawiający zweryfikuje powyższe przesłanki wykluczenia z postępowania za pomocą podmiotowych środków dowodowych.”

Portal przetargi publiczne – oświadczenie

Ostatnim miejscem, które wymaga zaadaptowania do przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego jest oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Tego typu środek dowodowy jest standardowym wymaganiem, które może znaleźć na dowolnej bazie z sekcji portal przetargi publiczne. Dodatek regulujący kwestię podmiotów z kapitałem rosyjskim może wyglądać następująco:
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Zgodnie z treścią ww. przepisu, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Portal przetargi publiczne – podsumowanie

Nowe wytyczne dotyczące uczestnictwa w zamówieniu publicznym podmiotów z kapitałem rosyjskim wymagają od zamawiających dostosowania dokumentacji konkursowej. Zmiany powinny być dokonane zarówno w regulaminie konkursu (jeśli istnieje), ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ, jak i stosownym oświadczeniu. Wzory zapisów przybierają postać ogólną, która może być wykorzystana zarówno dla projektów unijnych, jak i postępowań o mniejszej wartości. Ich zastosowanie zabezpiecza interesy zamawiających i wykonawców startujących w zamówieniach w sekcji PKP przetargi.