Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jedną z nadrzędnych zasad zamówień publicznych jest jawność. Szeroki dostęp do informacji na temat składanych ofert, powodów odrzucenia propozycji czy przyznanych punktów w różnych kryteriach zapewniać ma protokół postępowania. Jest on obligatoryjnym dokumentem dla wielu typów zamówień, w tym tych z sekcji przetargi Białystok lub TVP przetargi. Kto go sporządza? Co musi w nim zawrzeć? Jak go udostępnia? O tych i innych informacjach traktować będzie niniejszy artykuł.

TVP przetargi – gdzie szukać podstaw prawnych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych poświęca cały rozdział na kwestie dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo sporządzono oddzielne opracowanie, regulujące zakres wszystkich istotnych czynności, które winny być sukcesywnie dokumentowane w toku postępowania. Chodzi tu mianowicie o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.