Będą przetargi na roboty budowlane w 2022 roku!

Przetargi budowlane 2022 są następstwem inwestycji jednostek publicznych lub przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i opóźnieniami we wdrożeniu nowych wytycznych, istniało ryzyko chwilowego zastoju na bieżące przetargi publiczne, rozciągające się od pierwszego, do końca trzeciego kwartału 2022 roku. Sytuację ustabilizował Rządowy Fundusz Polski Ład. Pod koniec października poznaliśmy listę projektów kwalifikujących się do wsparcia. To głównie one będą wyznaczać trendy na przetargi robót budowlanych w 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się danym dotyczącym nowych zleceń finansowanych ze środków krajowych, a dalej także tych wspieranych ze środków Funduszu Spójności.

Wyniki przetargów - co to jest Program Inwestycji Strategicznych?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to specjalne narzędzie wsparcia polskiej gospodarki. Ma on na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych, poprzez bezzwrotne wsparcie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość dofinansowania nie jest homogeniczna i zmienia się w zależności od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Przykładowo na najwyższe dotacje liczyć mogły przedsięwzięcia związane z:

 • budową lub modernizacją infrastruktury drogowej,
 • budową lub modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 • budową lub modernizacją źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego,
 • budową lub modernizacją indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego,
 • budową lub modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami,
 • odnawialnymi źródłami energii.

Pierwsza edycja programu trwała od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku. Z kolei druga rozpoczęła się 28 grudnia i potrwa do 15 lutego 2022 roku. Projekty realizowane mogą być przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Oznacza to, że każdy z dofinansowanych projektów zakończą bieżące przetargi publiczne!

Przetargi budowlane Polska najczęściej wybierane!

W pierwszej turze naborów zgłoszono ponad 8 tysięcy wniosków na łączna kwotę blisko 93 miliardów złotych. Najwięcej wniosków złożyły samorządy z województw: mazowieckiego (1010 wniosków), wielkopolskiego (734 wnioski) i lubelskiego (605 wniosków), z kolei najmniej aplikacji wpłynęło z samorządów z województwa opolskiego i lubuskiego (odpowiednio: 251 i 279 wniosków). Najchętniej wybierane były inwestycje kwalifikujące się do maksymalnego, 95% wsparcia finansowego. W 2022 roku należy się zatem spodziewać wielu postępowań z sekcji przetargi na roboty budowlane. Na mapie Polski pojawią się liczne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nowe sieci wodociągowo-kanalizacyjne czy drogi. Część gmin zdecydowała się także na inwestycje ekologiczne, w tym na termomodernizacje obiektów, budowę ścieżek rowerowych czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Wykonawcy realizujący przetargi budowlane 2022 w tych miejscach mają możliwość już teraz przygotować się na nadchodzące zamówienia.

Wyniki przetargów - Co dalej z funduszami unijnymi?

Choć rozpoczęliśmy już 2022 rok, nadal nie uruchomiono żadnych konkursów z nowej perspektywy finansowej. Wiemy już, że środki europejskie z perspektywy 2021-2027 będą wydatkowane w Polsce w ramach pięciu celów polityki spójności oraz jednego celu dodatkowego. Ten ostatni ma za zadanie umożliwić obywatelom i województwom łagodzenie społecznych, gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych skutków transformacji w kierunku zielonej gospodarki, neutralnej dla klimatu i środowiska. Największą alokacją cieszyć się będą inwestycje nastawione na realizację celów środowiskowych. Przedsiębiorcy i jednostki publiczne już dzisiaj powinny szykować wkład własny pod przedsięwzięcia polegające na:

 • montażu pomp ciepła,
 • montażu paneli fotowoltaicznych,
 • zakupie magazynów energii,
 • zakupie pojazdów elektrycznych,
 • wdrożeniu działań ekoinnowacyjnych.

Bieżące przetargi publiczne zogniskowane wokół tych tematów powinny pojawiać się już pod koniec 2022 roku. Wtedy nastąpią rozstrzygnięcia pierwszych konkursów w ramach regionalnych programów operacyjnych, obecnie znajdujących się u końca procesu konsultacji społecznych. Jednakże nowa perspektywa finansowa to nie tylko najnowsze przetargi budowlane 2022. Duże środki przeznaczone są także na różnego rodzaju innowacje, transport oraz usługi społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że lista podmiotów, które powinny być zainteresowane bieżącym monitorowaniem funduszy i zamówień publicznych jest bardzo szeroka. Już niebawem wyniki przetargów będą pojawiały się częściej, niż to ma miejsce obecnie.

Bieżące przetargi publiczne – gdzie ich szukać?

Ręczne szukanie postępowań przetargowych i zleceń jest obarczone dwoma problemami. Po pierwsze będzie nas to kosztować wiele czasu, bo zajrzenie na każdą interesującą nas witrynę internetową i odszukanie właściwego rekordu jest zadaniem trudnym. Po drugie istnieje duża szansa pominięcia interesującego nas zadania. To oczywiście wiązać się będzie z szansą na uzyskanie solidnego zysku. Alternatywą do indywidualnych poszukiwań jest zakup gotowej bazy zawierającej bieżące przetargi publiczne. To usługa polegająca na regularnym podsyłaniu aktualnych postępowań i nie tylko. W ramach pakietu z oferent.com.pl otrzymujemy także:

 • zlecenia,
 • wiarygodnych podwykonawców,
 • wyniki przetargów.

To wszystko sprawia, że aplikowanie na nowe zamówienia jest prostsze. Można także opracować odpowiednią strategię działania, która w perspektywie długookresowej przełoży się na dodatkowe przychody dla firmy. Serwis proponuje bezpłatny okres próbny, w ramach którego można poznać wszystkie jego użyteczności.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jedną z nadrzędnych zasad zamówień publicznych jest jawność. Szeroki dostęp do informacji na temat składanych ofert, powodów odrzucenia propozycji czy przyznanych punktów w różnych kryteriach zapewniać ma protokół postępowania. Jest on obligatoryjnym dokumentem dla wielu typów zamówień, w tym tych z sekcji przetargi Białystok lub TVP przetargi. Kto go sporządza? Co musi w nim zawrzeć? Jak go udostępnia? O tych i innych informacjach traktować będzie niniejszy artykuł.

TVP przetargi – gdzie szukać podstaw prawnych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych poświęca cały rozdział na kwestie dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo sporządzono oddzielne opracowanie, regulujące zakres wszystkich istotnych czynności, które winny być sukcesywnie dokumentowane w toku postępowania. Chodzi tu mianowicie o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Załącznikami do wskazanego aktu są także wzory protokołów postępowania dla różnych trybów zamówienia, w tym chodzi tu między innymi o:

 • Przetargi prowadzone w trybie podstawowym
 • Przetargi prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia
 • Przetargi prowadzone w trybie partnerstwa innowacyjnego
 • Przetargi prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego

Przetargi Białystok - czym jest protokół postępowania w nowej ustawie Pzp?

Artykuł 7 punkt 19 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych definiuje protokół postępowania jako dokument sporządzany przez zamawiającego, który ma za zadanie potwierdzić przebieg postępowania o udzielenie zamówienia. Już w tym miejscu warto podkreślić różnice w wykładni w stosunku do obowiązującej do niedawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Przepis ten brzmiał dokładnie tak: „należy przez to rozumieć dokument sporządzany przez zamawiającego w formie pisemnej, który potwierdza przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Obecnie ustawodawca zdjął obowiązek sporządzania protokołu w formie pisemnej. Zamawiający organizujący przetargi sam określa, czy woli przygotować go w tradycyjnej formie papierowej, czy decyduje się na postać elektroniczną. Ważne natomiast, aby wybrany wariant potwierdzał „pisemność” dokumentacji rozumianą jako „sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić”.

TVP przetargi – co powinno znaleźć się w protokole postępowania?

Żeby określić minimalny zakres informacji niezbędny do zamieszczenia w protokole postępowania, należy sięgnąć po art. 72 pkt 1 ustawy Pzp. Czytamy tam między innymi, że obowiązkowymi elementami są:

 • nazwa i adres zamawiającego,
 • przedmiot i wartość zamówienia, na przykład z sekcji przetargi Białystok,
 • tryb udzielenia zamówienia i przedstawienie okoliczności uzasadniających zastosowanie danego trybu,
 • wartość umowy,
 • powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych,
 • szczegółowe wyniki badania i oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (niezbędne jest także podanie imion, nazwisk albo nazw wykonawców, numerów identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerów identyfikacyjnych REGON),
 • powody unieważnienia postępowania,
 • informacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 (dotyczy konfliktu interesów),
 • informacje o złożonych oświadczeniach na przetargi, o których mowa w art. 56 ust. 4;
 • imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wraz ze wskazaniem powodów wyboru oferty
 • wskazanie części zamówienia lub umowy ramowej, która będzie powierzona podwykonawcom oraz ich dane identyfikacyjne (jeżeli są już znani),
 • imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
 • uzasadnienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 415 ust. 3 lub w art. 422 ust. 3, w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
 • uzasadnienie przekroczenia limitu 50% wartości zamówienia, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. c, w przypadku zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Czy to wszystko? Niekoniecznie. Są jeszcze informacje dodatkowe, które szczegółowo reguluje § 3 ww. Rozporządzenia. Istotne z punktu widzenia zamawiającego organizującego przetargi są także załączniki do postępowania. Stanowią je wszelkie dokumenty tworzone w toku postępowania i to zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawców. Załącznikami do protokołu postępowania z sekcji TVP przetargi lub innej będą zatem:

 • oferty,
 • opinie biegłych,
 • oświadczenia i formularze,
 • protokoły przeprowadzonych wizji lokalnych,
 • zawiadomienia i wnioski,
 • dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
 • umowa w sprawie zamówienia,
 • inne dokumenty i informacje (np. SWZ, wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, wyjaśnienia i zmiany dokumentacji).

Przetargi Białystok - udostępnienie protokołu
Udostępnienie protokołu postępowania jest jawne i dostępne na wniosek podmiotu zainteresowanego. Co to zasady następuje w każdym momencie, w którym zamawiający otrzyma właściwy wniosek z prośbą o dokonanie tej czynności. Powyższe powinno nastąpić niezwłocznie. Również załączniki do protokołu objęte są wyżej opisanymi wskazaniami, chyba że mowa tu o załącznikach objętych dyspozycją szczególną. Je udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Z kolei propozycje składane przez wykonawców udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia.

Otwarcie ofert w prawie zamówień publicznych

Stosowanie zamówień publicznych obwarowane jest szeregiem fundamentalnych zasad. Do ich respektowania zobligowani są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy startujący w postępowaniu. Jedną z takich reguł jest jawność. Mówi ona, że wszelkie podejmowane czynności w toku organizacji zadania powinny być jawne. Jedną z praktyk stosowanych do niedawna w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź było publiczne otwarcie ofert. Wraz z początkiem 2021 roku ten zwyczaj uległ przeobrażeniu. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak obecnie wygląda upublicznienie ofert, to zapraszamy do lektury artykułu.

Przetargi łódzkie – jak jeszcze do niedawna wyglądało otwarcie ofert?

Sala konferencyjna urzędu gminy, starostwa powiatowego lub dowolnego innego podmiotu publicznego. U szczytu stołu gospodarz i przedstawiciele komisji przetargowej. Na fotelach wygodnie rozpostarci reprezentanci wykonawców z tabletami, laptopami czy notesami, czekający na dane do analizy. Najpierw pada informacja o kwocie jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podawane są nazwy wykonawców wraz z oferowanymi przez nich warunkami. Gorączkowe szacunki i podstawianie do kryteriów oceny. Po minucie wszyscy już wiedzą.

Każdy się zna, bo firmy startujące w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź, powtarzają się w kolejnych postępowaniach. Już po otwarciu pogratulują zwycięzcy, a później udadzą się do biur dalej wypełniać swoje obowiązki. Spotkają się ponownie jutro, za tydzień, a może dopiero za miesiąc w kolejnej gminie, na następnym otwarciu ofert. Dokładnie takim samym.

Mniej więcej tak to wyglądało jeszcze niedawno. Najpierw pandemia koronawirusa (wtedy obowiązywały jeszcze regulacje i zamówienia publiczne do 30 tyś euro), a następnie całkowita elektronizacja zamówień publicznych wywróciły zwyczaj osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert. Jak wyglądała dalsza ewolucja zwyczaju dla zleceń z sekcji przetargi łódzkie?

Zamówienia publiczne do 30 tyś euro– etap otwarcia zdalnego

Pandemia COVID-19 zmieniła świat w wielu segmentach. Jednym z nich była procedura dochowania reguły jawności ofert. Zamiast osobistego uczestnictwa, zamawiający musieli zaproponować odmienne formuły. I tak, w większości przypadków zadań z sekcji przetargi łódzkie obowiązywała metoda streamu online. Obraz i dźwięk udostępniano na różnorodnych platformach (chociażby youtube), co pozwalało wykonawcom śledzić wydarzenie na żywo. To rozwiązanie w praktyce okazało się wielokrotnie trudne do zastosowania. Z uwagi na niską jakość połączenia lub problemy techniczne, otwarcie było opóźnione lub nieczytelne dla użytkowników. To skutkowało kolejnymi wątpliwościami natury prawnej.

Przetargi budowlane Łódź – jak wygląda otwarcie ofert w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych?

Wprowadzona od początku 2021 roku nowa ustawa prawo zamówień publicznych zniosła obowiązek jawności otwarcia ofert. Obecnie nie jest konieczne zapewnienie otwartego dostępu do czynności otwarcia ofert. Dodatkowo zmianie uległ też termin dokonania czynności. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy p.z.p., otwarcie propozycji następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Tym samym zamawiający realizujący postępowanie z sekcji przetargi łódzkie ma więcej swobody. Dodatkowo jeśli zdarzy się awaria systemu, w oparciu o który następuje weryfikacja ofert, otwarcie może nastąpić niezwłocznie po usunięciu awarii. Sama czynność jest wyłączona z publicznej obserwacji. Zamawiający udostępnia jedynie wyniki na stronie internetowej.

Przetargi łódzkie – a co z informacją o kwocie przeznaczonej na finansowanie zadania?

Informację o kwocie przeznaczonej na finansowanie zadania jeszcze do niedawna podawano przy otwarciu ofert. Obecnie, w związku ze zmianą procedur, zamawiający jest zobligowany aby przed otwarciem ofert udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z sekcji przetargi budowlane Łódź. Ma to za zadanie chronić wykonawców przed dowolnym użytkowaniem narzędzia unieważnienia postępowania z uwagi na przekroczenie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Procedurę tę stosuje się zarówno dla zadań o wartości przekraczającej progi unijne, jak i tych objętych prawodawstwem krajowym (w tym także zamówienia publiczne do 30 tyś euro, obecnie do 130 tysięcy złotych netto).

Przetargi budowlane Łódź – podsumowanie

W ostatnich latach zmianie uległa procedura otwarcia ofert składanych na przetargi budowlane. Łódź, Warszawa, Kraków, Białystok, Lublin, Wałbrzych – niezależnie od lokalizacji, wszędzie zrezygnowano z organizowanego publicznie wydarzenia. Ustawa Prawo zamówień publicznych zniosła obowiązek jawnego otwarcia. Obecnie zamawiający ma obowiązek upublicznienia wyników na stronie prowadzonego postępowania w terminie nie późniejszym niż dzień po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Musi też pamiętać o terminowym powiadomieniu wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie działania z sekcji przetargi łódzkie.