Będą przetargi na roboty budowlane w 2022 roku!

Przetargi budowlane 2022 są następstwem inwestycji jednostek publicznych lub przedsiębiorstw. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej 2014-2020 i opóźnieniami we wdrożeniu nowych wytycznych, istniało ryzyko chwilowego zastoju na bieżące przetargi publiczne, rozciągające się od pierwszego, do końca trzeciego kwartału 2022 roku. Sytuację ustabilizował Rządowy Fundusz Polski Ład. Pod koniec października poznaliśmy listę projektów kwalifikujących się do wsparcia. To głównie one będą wyznaczać trendy na przetargi robót budowlanych w 2022 roku. W tym artykule przyjrzymy się danym dotyczącym nowych zleceń finansowanych ze środków krajowych, a dalej także tych wspieranych ze środków Funduszu Spójności.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jedną z nadrzędnych zasad zamówień publicznych jest jawność. Szeroki dostęp do informacji na temat składanych ofert, powodów odrzucenia propozycji czy przyznanych punktów w różnych kryteriach zapewniać ma protokół postępowania. Jest on obligatoryjnym dokumentem dla wielu typów zamówień, w tym tych z sekcji przetargi Białystok lub TVP przetargi. Kto go sporządza? Co musi w nim zawrzeć? Jak go udostępnia? O tych i innych informacjach traktować będzie niniejszy artykuł.

TVP przetargi – gdzie szukać podstaw prawnych

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych poświęca cały rozdział na kwestie dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo sporządzono oddzielne opracowanie, regulujące zakres wszystkich istotnych czynności, które winny być sukcesywnie dokumentowane w toku postępowania. Chodzi tu mianowicie o Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Otwarcie ofert w prawie zamówień publicznych

Stosowanie zamówień publicznych obwarowane jest szeregiem fundamentalnych zasad. Do ich respektowania zobligowani są zarówno zamawiający, jak i wykonawcy startujący w postępowaniu. Jedną z takich reguł jest jawność. Mówi ona, że wszelkie podejmowane czynności w toku organizacji zadania powinny być jawne. Jedną z praktyk stosowanych do niedawna w zamówieniach z sekcji przetargi budowlane Łódź było publiczne otwarcie ofert. Wraz z początkiem 2021 roku ten zwyczaj uległ przeobrażeniu. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak obecnie wygląda upublicznienie ofert, to zapraszamy do lektury artykułu.