Czym są zamówienia sektorowe?

Wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zmieniły się wytyczne dotyczące zamówień sektorowych. Temu typowi zamówień, z uwagi na specyfikę i odrębność, przeznaczono samodzielną jednostkę redakcyjną w postaci działu V ustawy. Jej zakres transponuje przepisy zawarte w unijnej dyrektywie 2014/25/UE, zwanej powszechnie jako dyrektywa sektorowa. W tym artykule odpowiemy na pytania, kim jest zamawiający sektorowy, jakiej działalności dotyczą zamówienia sektorowe zawarte na listach przetargów oraz w jakich trybach można prowadzić postępowania.

Lista przetargów – kim jest zamawiający sektorowy?

W artykule 5 ustawy Pzp wymieniono podmioty, które mogą pełnić funkcję zamawiających sektorowych. Są nimi:

    1. zamawiający publiczni w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej,

    2. inne podmioty, które wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, oraz na których zamawiający publiczni, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają dominujący wpływ, w szczególności:

  • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub
  • posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

  • 3 . inne podmioty, które wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych.

Zamówienia in-house – co to jest?

Warszawskie firmy z sekcji przetargi obsługa prawna miały ostatnio dużo pracy. Przedstawiciele stolicy ogłosili, że w ramach zadania polegającego na wywozie śmieci w dziewięciu dzielnicach w latach 2022-2026, zamierzają utworzyć spółkę komunalną. To jej mają zostać zlecone zamówienia w formule in-house. Takie podejście pracowników magistratu nie spodobało się konkurencji. Aż 11 firm wniosło odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a kolejne 30 firm przystąpiło do postępowania. Formułowane zarzuty powtarzają się w kolejnych wnioskach, a dwa główne dotyczą:

  • braku wykazania, by 90% działalności MPO świadczyło na rzecz miasta,
  • deficytów floty pojazdów oraz stanu zatrudnienia u wykonawcy.

Samo rozstrzygnięcie jeszcze przed nami, ale już teraz warto zadać sobie pytanie o specyfikę zamówień in-hause i ich relację z rynkiem zamówień publicznych.

Aktualne przetargi publiczne BIP – co to jest zamówienia in-house?